بندر کنگ و چارک

بندر کنگ و چارک -


روژان مردانی بوکانی
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندر لنگه_ نمونه حضرت زینب (س)
فردوس احمدزادگان
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 5333
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندر لنگه_ نمونه حضرت زینب (س)
گوهرشاد رستگار
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندر لنگه_ نمونه حضرت زینب (س)
حلیمه نیازمند
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 5695
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندر لنگه_ نمونه حضرت زینب (س)
مهدی ترکی زاده
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4360
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندر لنگه_ نمونه شهید بهشتی
هانیه دریابان
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4179
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندر لنگه_ نمونه حضرت زینب (س)
امیرحسین معماری
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 5206
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندر لنگه_ نمونه شهید بهشتی
سید احمد هوشمند
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4559
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندر لنگه_ نمونه شهید بهشتی
یوسف شهابی
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 5106
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندر لنگه_ نمونه شهید بهشتی
ندا زارعی
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 5782
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندر لنگه_ نمونه حضرت زینب (س)
مریم علیزاده
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 5266
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندر لنگه_ نمونه حضرت زینب (س)
علی اکبر کوهکن
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4401
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندر لنگه_ نمونه شهید بهشتی
عبدالرحمن مهرکانی
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4585
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندر لنگه_ نمونه شهید بهشتی
سیده هدی هاشمی
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندر لنگه_ نمونه حضرت زینب (س)
مریم عباسی
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4392
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندر لنگه_ نمونه حضرت زینب (س)
ساسان حاجی زاده
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4719
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندر لنگه_ نمونه شهید بهشتی
آذین آذره گر
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 5129
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندر لنگه_ نمونه حضرت زینب (س)
عبدالمجید وهندی
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4371
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندر لنگه_ نمونه شهید بهشتی
دانیال کریمی لنگه
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 5040
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندر لنگه_ نمونه شهید بهشتی
فاطمه غلام زاده
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 5744
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندر لنگه_ نمونه حضرت زینب (س)
سینا احمدنژادکنگی
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4462
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندر لنگه_ نمونه شهید بهشتی
آریا مهجور آزاد
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 5147
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندر لنگه_ نمونه شهید بهشتی
فاطمه ژاله
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4716
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بندر لنگه_ دخترانه تیزهوشان ثامن الحجج
سیده لیلا حمزوی
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 6209
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندر لنگه_ نمونه حضرت زینب (س)
نهال عباسی نی ریزی
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4600
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندر لنگه_ نمونه حضرت زینب (س)
صادق مریدی
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 5003
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندر لنگه_ نمونه شهید بهشتی
سعید ساربانی
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4139
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندر لنگه_ نمونه شهید بهشتی
علیا عسکری
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4149
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندر لنگه_ نمونه حضرت زینب (س)
زهرا دیرزی
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 3972
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندر لنگه_ نمونه حضرت زینب (س)
ثریا جعفرنژاد
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4609
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندر لنگه_ نمونه حضرت زینب (س)
یاسین کنعانی
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4298
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندر لنگه_ نمونه شهید بهشتی
مارال غلامی فرد
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4562
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بندر لنگه_ دخترانه تیزهوشان ثامن الحجج
5/29/2023 3:32:47 PM
Menu