بستك

بستك -


سیده درنا حسینی
نهم - بستك
میانگین تراز کانونی: 6064
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بستك_ نمونه زینبیه
مانیا غنی
نهم - بستك
میانگین تراز کانونی: 6397
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بستك_ نمونه زینبیه
سانیا قتالی
نهم - بستك
میانگین تراز کانونی: 5669
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بستك_ نمونه زینبیه
مصطفی برکم
نهم - بستك
میانگین تراز کانونی: 5641
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بستك_ نمونه صالحین
عبدالله رشید
نهم - بستك
میانگین تراز کانونی: 4856
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بستك_ نمونه صالحین
احمد پور محمد
نهم - بستك
میانگین تراز کانونی: 5563
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بستك_ نمونه صالحین
متین حاجی زاده
نهم - بستك
میانگین تراز کانونی: 5803
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بستك_ نمونه صالحین
احمد کاره چاهی
نهم - بستك
میانگین تراز کانونی: 3935
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بستك_ نمونه صالحین
ساحل رحمتی
نهم - بستك
میانگین تراز کانونی: 6068
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بستك_ نمونه زینبیه
اخلاص ابراهیمی
نهم - بستك
میانگین تراز کانونی: 6287
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بستك_ نمونه زینبیه
محمد دیوجام
نهم - بستك
میانگین تراز کانونی: 4585
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بستك_ نمونه صالحین
هومر امینا
نهم - بستك
میانگین تراز کانونی: 5009
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بستك_ نمونه صالحین
اسما چکاک
نهم - بستك
میانگین تراز کانونی: 4088
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بستك_ نمونه زینبیه
فاطمه کهن
نهم - بستك
میانگین تراز کانونی: 4770
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بستك_ نمونه زینبیه
صفورا برنجی
نهم - بستك
میانگین تراز کانونی: 4021
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بستك_ نمونه زینبیه
محمد دیوجام
نهم - بستك
میانگین تراز کانونی: 4029
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بستك_ نمونه صالحین
سمیه بزم
نهم - بستك
میانگین تراز کانونی: 3919
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بستك_ نمونه زینبیه
محمد خطیب زاده
نهم - بستك
میانگین تراز کانونی: 5649
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بستك_ نمونه صالحین
شیدا غیاثی
نهم - بستك
میانگین تراز کانونی: 5239
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بستك_ نمونه زینبیه
مژده پور رحیم
نهم - بستك
میانگین تراز کانونی: 5263
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بستك_ نمونه زینبیه
عیسی اغنیایی
نهم - بستك
میانگین تراز کانونی: 3846
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بستك_ نمونه صالحین
ستایش امام
نهم - بستك
میانگین تراز کانونی: 5333
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بستك_ نمونه زینبیه
دانا امینا
نهم - بستك
میانگین تراز کانونی: 4156
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بستك_ نمونه صالحین
محمدعلی خیاطی
نهم - بستك
میانگین تراز کانونی: 4276
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بستك_ نمونه صالحین
مریم احمدنیا
نهم - بستك
میانگین تراز کانونی: 4883
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بستك_ نمونه زینبیه
مهرشاد خردجو
نهم - بستك
میانگین تراز کانونی: 5142
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بستك_ نمونه صالحین
مریم خطیب زاده
نهم - بستك
میانگین تراز کانونی: 4951
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بستك_ نمونه زینبیه
محمد خردجو
نهم - بستك
میانگین تراز کانونی: 4763
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بستك_ نمونه صالحین
سید میلاد منصوری
نهم - بستك
میانگین تراز کانونی: 4011
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بستك_ نمونه صالحین
محمدعقیل قاسمی
نهم - بستك
میانگین تراز کانونی: 4780
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بستك_ نمونه صالحین
محمدامین میری
نهم - بستك
میانگین تراز کانونی: 4261
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بستك_ نمونه صالحین
6/2/2023 9:49:28 AM
Menu