بندر دير

بندر دير -


سید علی حسینی
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی: 4581
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندر دير_ امام خامنه ای
بهار آزادی
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی: 4631
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندر دير_ دبیرستان حجاب
حسین مقاتلی
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی: 5361
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندر دير_ امام خامنه ای
علی دراهکی
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی: 4308
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندر دير_ امام خامنه ای
عباس فخرایی
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی: 4372
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندر دير_ امام خامنه ای
مریم باربرز
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی: 4911
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندر دير_ دبیرستان حجاب
ریحانه قایدی
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی: 4080
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندر دير_ دبیرستان حجاب
سمانه حسن زاده
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی: 4892
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندر دير_ دبیرستان حجاب
ملیحه احمدی
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی: 4497
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندر دير_ دبیرستان حجاب
محمدامین کشاورز
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی: 4867
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندر دير_ امام خامنه ای
ابوالفضل فخرایی
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی: 4607
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندر دير_ امام خامنه ای
عباس ابراهیمی
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی: 5314
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندر دير_ امام خامنه ای
فاطمه میگوئی
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی: 4357
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندر دير_ دبیرستان حجاب
زهرا درویشی
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی: 4237
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندر دير_ دبیرستان حجاب
حسین درویشی
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی: 5872
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندر دير_ امام خامنه ای
حسن بحرانی
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی: 4940
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندر دير_ امام خامنه ای
ابوالفضل مومنی
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی: 4546
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندر دير_ امام خامنه ای
عباس عابدی
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی: 4268
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندر دير_ امام خامنه ای
سیدمحمدرضا موسوی
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی: 5281
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندر دير_ امام خامنه ای
توحید دارایی
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی: 4569
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندر دير_ امام خامنه ای
سیدمحمدرضا هاشمی
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی: 4039
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندر دير_ امام خامنه ای
یاسین ابراهیمی
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی: 4781
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندر دير_ امام خامنه ای
سیده فاطمه حسینی
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی: 5038
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندر دير_ دبیرستان حجاب
امیررضا زارعی
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی: 4638
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندر دير_ امام خامنه ای
رضا دریاسفر
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی: 4963
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندر دير_ امام خامنه ای
محمدرضا بردستانی
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی: 5017
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندر دير_ امام خامنه ای
سیدعبدالحسن منیری
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی: 4460
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندر دير_ امام خامنه ای
عاطفه فخرایی
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی: 5199
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندر دير_ دبیرستان حجاب
حسن کنعانی فرد
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی: 4846
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندر دير_ امام خامنه ای
6/10/2023 5:14:45 PM
Menu