برازجان

برازجان -


زهرا علی پور
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5502
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
برازجان_ نجابت
محمد امیری
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5320
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
برازجان_ شهید مطهری
امیرعباس نیک مهر
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 6119
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
برازجان_ شهید مطهری
آریا حاجی زاده گان
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 6284
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
برازجان_ شهید مطهری
‌طه دهقانی
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5261
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
برازجان_ دکتر حسابی
حدیث دهقانی
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 4314
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
برازجان_ نجابت
طاهره روزبه
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 4733
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
برازجان_ نجابت
مریم بازیار حقیقی
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5930
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
برازجان_ نجابت
مریم شهریاری
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5263
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
برازجان_ نجابت
آرمیتا باقری
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5302
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
برازجان_ نجابت
سینا داراب پور
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5484
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
برازجان_ شهید مطهری
اسحاق قاسمی
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 6236
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
برازجان_ شهید مطهری
آیلین نوری
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5131
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
برازجان_ نجابت
مریم نصیری
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 4656
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
برازجان_ نجابت
مریم حیدری خافتری
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5541
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
برازجان_ نجابت
6/2/2023 9:43:52 AM
Menu