زنجان

زنجان -


شایان سروش مهر
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5601
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زنجان_ نمونه دولتی غدیر
محمدرضا مهری
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5601
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زنجان_ نمونه دولتی غدیر
محمدمهدی حیدری
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6754
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ بهشتی2
یلدا هادوی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5607
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان1
آرتا عباسی زنجانی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5684
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زنجان_ نمونه دولتی غدیر
مبینا محمدیون
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5622
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زنجان_ شهدا
صدرا علیپور واعظی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5509
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ بهشتی2
محمدصدرا خوئینی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5124
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ بهشتی2
مائده رحمتی زارع
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5704
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زنجان_ شهدا
نرگس شامی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5225
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان1
ارشیا افشاری
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 4850
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زنجان_ نمونه دولتی غدیر
امین قشمی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5582
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زنجان_ نمونه دولتی غدیر
شایان معینی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5146
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زنجان_ نمونه دولتی غدیر
محسن یارمحمدی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5274
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زنجان_ نمونه دولتی غدیر
متین مسلمی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5237
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زنجان_ روزبه
علی میکائیلو
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6503
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ شهید بهشتی1
هوتن وفادار
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5809
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زنجان_ روزبه
حمیدرضا خان محمدی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5792
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ شهید بهشتی1
پریا احمدی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5013
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زنجان_ شهدا
مهرشاد اسکندرپور
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 4863
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زنجان_ روزبه
عسل السادات مدنی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5171
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زنجان_ کوثر
فاطمه تقوی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 4641
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زنجان_ کوثر
علیرضا احمدی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5167
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ شهید بهشتی1
فاطمه رستمی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5011
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زنجان_ کوثر
محمد عزیزی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 3979
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زنجان_ نمونه دولتی غدیر
محمدصادق تقی لو
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5520
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زنجان_ روزبه
سحر فتح زاده
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5309
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان1
آرین تفویضی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5096
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زنجان_ نمونه دولتی غدیر
هستی بهرامی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6265
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان1
مهشاد حیدری
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5533
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زنجان_ کوثر
شیما سلطانی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5456
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زنجان_ کوثر
مهسا ابراهیمی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5089
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان2
علی مکاریان
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5460
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ بهشتی2
مهدی اصحابی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 4371
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زنجان_ هنرستان نمونه آیت اله خامنه ای
مبین عراقی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5793
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زنجان_ روزبه
مهیار قلی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5638
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زنجان_ نمونه دولتی غدیر
محمدمهدی سنمار
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5109
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زنجان_ نمونه دولتی غدیر
فاطمه پورعبداله
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6186
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان2
سپهر فغفوری
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5355
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ بهشتی2
شیدا سودی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5329
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زنجان_ شهدا
آیلین دویرانی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5234
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان1
هستی احمدی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5833
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان1
یاشار فتحعلی پورزنجانی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5268
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زنجان_ نمونه دولتی غدیر
آنیا طغرانگار
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 4926
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زنجان_ شهدا
دانیال دائم
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5157
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زنجان_ روزبه
مهدی طاهری
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5688
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ شهید بهشتی1
رباب رسولی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5721
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان1
یلدا یاری
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5117
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زنجان_ شهدا
سولماز سعادتی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5272
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زنجان_ کوثر
مبینا شوکتی زاد
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 4800
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زنجان_ شهدا
نسترن ناصر
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 4811
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زنجان_ شهدا
پریسا تقی لو
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5387
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان2
سیده پریسا موسوی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 4728
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زنجان_ شهدا
محدثه مقدم
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5784
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان2
نیما غریبلو
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5554
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ بهشتی2
آناهیتا محمودآبادی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5291
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زنجان_ شهدا
محمد بیات
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6138
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زنجان_ روزبه
محمدرضا بیکی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 4893
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ شهید بهشتی1
علیرضا نصیری
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6226
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زنجان_ روزبه
زهرا دبستانی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5278
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زنجان_ کوثر
رومینا الماسی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 4251
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زنجان_ شهدا
میلاد بیات
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5694
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ بهشتی2
صالح یوسفی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 4956
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زنجان_ روزبه
امیرحسین بیات
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5416
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زنجان_ نمونه دولتی غدیر
حنانه کریمی کوچکی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5406
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زنجان_ شهدا
رونیا یاختی فرد
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 4360
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زنجان_ شهدا
آرتمیس حریری
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5391
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زنجان_ کوثر
لیلا نظری
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 4649
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زنجان_ شهدا
محمد اوجاقلو
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5109
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زنجان_ روزبه
الینا خدائی منفرد
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5371
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زنجان_ شهدا
رسا رضائی شیوه
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5708
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زنجان_ نمونه دولتی غدیر
متین ژاله اراء
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5098
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زنجان_ روزبه
محمدمهدی رسولی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5254
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زنجان_ روزبه
محمدمهدی چهل امیرانی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5304
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زنجان_ روزبه
مائده میرزایی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5161
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زنجان_ شهدا
امیراعلم مرادخانی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5020
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زنجان_ نمونه دولتی غدیر
امیرمهدی کرمی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5559
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زنجان_ روزبه
محمدطاها بابازاده
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5938
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زنجان_ روزبه
علیرضا اسدی فرد
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5212
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زنجان_ نمونه دولتی غدیر
محمد مهدیزاده
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5357
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ بهشتی2
فاطمه تقی بیگلو
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5248
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان1
6/2/2023 8:13:20 AM
Menu