نمين

نمين -


علیرضا جعفری دودران
نهم - نمين
میانگین تراز کانونی: 6546
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
فرزان اسد زاده خانقاه
نهم - نمين
میانگین تراز کانونی: 5327
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
سهیل زمان داری
نهم - نمين
میانگین تراز کانونی: 6172
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان-ناحیه1
علیرضا محمد نژاد اصل
نهم - نمين
میانگین تراز کانونی: 6590
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان-ناحیه1
محمد رضا نوبخت خانقاه
نهم - نمين
میانگین تراز کانونی: 6196
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
پویا میرزاپور
نهم - نمين
میانگین تراز کانونی: 6204
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان-ناحیه1
علی نام اور ابی بیگلو
نهم - نمين
میانگین تراز کانونی: 3875
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
عرفان نعمتی
نهم - نمين
میانگین تراز کانونی: 5212
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
نیلوفر جهانی نمین
نهم - نمين
میانگین تراز کانونی: 5385
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ الزهرا
رضا سلامی
نهم - نمين
میانگین تراز کانونی: 4830
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان-ناحیه1
شایان اعلامی
نهم - نمين
میانگین تراز کانونی: 4538
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
علیرضا عزیزیان
نهم - نمين
میانگین تراز کانونی: 5170
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
رضوانه حاجی آقازاده
نهم - نمين
میانگین تراز کانونی: 5977
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان محقق اردبیلی
6/2/2023 8:43:39 AM
Menu