گرمسار

گرمسار -


سیدمحمد مطهری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4853
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرمسار_ شهید بهشتی پسرانه
عطاء الله فدائی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4891
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
محمد امین نوروزی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 6170
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
ساحل رهبری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 6049
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرمسار_ فرزانگان
مائده رحیمی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5269
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
مرتضی جورابلو
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 6024
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرمسار_ شهید بهشتی پسرانه
حسین تررک
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4852
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
آیدا قنبری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4691
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
ساغر وکیلی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5837
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
فاطمه اسدی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5963
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
محمد امین رادمنش
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4553
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
ساغر قاسمی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 6104
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرمسار_ فرزانگان
پوریا رنجبری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 6337
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
فاطمه شاه حسینی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5107
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
موژان خالقی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5810
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
علی کنشلو
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5048
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
مهدی رضا داستانی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5125
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
محمدمهدی صابری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4670
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
امیرحسین میراخورلی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4823
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
سبحان فرحناک
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4194
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
علی فریدون کلاهی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5932
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
رکسانا شاهی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 6333
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
نگین بوربور
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5905
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
پارسا احمدی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4795
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
محمدرضا عربی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5464
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
علی ثامنی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4738
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
کیانا یوردخانی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5600
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
صبا یوردخانی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5454
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرمسار_ فرزانگان
محدثه صوفی آباد
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 6005
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
میترا سادات موسوی کیا
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5435
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
علیرضا کرکه آبادی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4736
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
تینا قندالی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 6290
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرمسار_ فرزانگان
زهره قاسمی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4933
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
نرگس اصانلو
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 6047
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
مهدی شاه حسینی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4794
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
عرفان مصطفی پور
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 6187
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
اشکان نوش آفرین
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4522
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
سیدمعین شمسی پور
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4315
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرمسار_ شهید بهشتی پسرانه
صبا رزاقی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4674
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
حسین فدایی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5505
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
نیما ثامنی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4798
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
نازآفرین اژدری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5275
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
امیرحسین مقدم فرد
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5225
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
لعیاسادات خاتمی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5860
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
شیوا زندی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5614
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
ندا محمدی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4047
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
ایمان پازوکی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4477
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
علیرضا اسکندری مقدم
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5276
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
محمدحسین طاهری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4941
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
حنانه ساغری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5411
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
امیرعلی طاهری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5058
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
محمدیاسین عرب عامری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4839
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
فرزاد قباخلو
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4852
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
محمدمهدی شاه حسینی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4163
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
علیرضا محمدحسینی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4446
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
محمدسینا مهاجری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4499
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
بنیامین قزلو
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4621
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
امیرمحمد شاه حسینی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4786
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
مریم صداقت خواه
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4144
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
فاطمه گلینی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4830
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
فرحان فلاح
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4745
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
6/4/2023 9:14:28 PM
Menu