فلارد

فلارد -


زهرا رستمی کندری
نهم - فلارد
میانگین تراز کانونی: 5158
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان دخترانه عترت لردگان
فائزه منصوری
نهم - فلارد
میانگین تراز کانونی: 5266
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان دخترانه عترت لردگان
محمدمهدی سعیدی
نهم - فلارد
میانگین تراز کانونی: 5382
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
زهرا احتشامی
نهم - فلارد
میانگین تراز کانونی: 4659
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان دخترانه عترت لردگان
معصومه رستمی مالخلیفه
نهم - فلارد
میانگین تراز کانونی: 5246
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان دخترانه عترت لردگان
مریم منصوری
نهم - فلارد
میانگین تراز کانونی: 5573
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان دخترانه عترت لردگان
فاطمه سعیدی
نهم - فلارد
میانگین تراز کانونی: 5128
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان دخترانه عترت لردگان
زینب سعیدی ابواسحقی
نهم - فلارد
میانگین تراز کانونی: 4673
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان دخترانه عترت لردگان
حدیث جهانی نیا
نهم - فلارد
میانگین تراز کانونی: 4543
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان دخترانه عترت لردگان
معصومه سعیدی ابواسحقی
نهم - فلارد
میانگین تراز کانونی: 5000
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان دخترانه عترت لردگان
6/2/2023 9:32:22 AM
Menu