بن

بن -


غزال دهقانی
نهم - بن
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه پژوهش شهرکرد
یلدا اکبری
نهم - بن
میانگین تراز کانونی: 5969
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه پژوهش شهرکرد
سینا سلطانی پور
نهم - بن
میانگین تراز کانونی: 4833
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان شهید فاضل
6/2/2023 7:34:03 AM
Menu