بروجن

بروجن -


محمد مهدی قانع
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5554
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بروجن_ دبیرستان پسرانه شهید بهشتی بروجن
علیرضا قیصری
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 6208
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بروجن_ دبیرستان پسرانه امام خمینی
زینب انصاریان بارزی
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5732
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بروجن_ دبیرستان دخنرانه مجتهده امین
مطهره محمدخانی
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5648
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بروجن_ دبیرستان دخنرانه مجتهده امین
محمدجواد ملکوتی
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5493
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بروجن_ دبیرستان پسرانه امام خمینی
محدثه علیخانی فرادنبه
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5362
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بروجن_ دبیرستان فرزانگان بروجن
محدثه امانی سفیددشتی
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 4808
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بروجن_ دبیرستان دخنرانه مجتهده امین
شکیلا زمانی فرادنبه
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5600
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بروجن_ دبیرستان فرزانگان بروجن
امیرحسین انصاری پور جرم افشاری
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 4771
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بروجن_ دبیرستان پسرانه شهید بهشتی بروجن
فرزین نوروزی
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5239
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بروجن_ دبیرستان پسرانه شهید بهشتی بروجن
فاطمه تاراسی بروجنی
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5286
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بروجن_ دبیرستان دخنرانه مجتهده امین
روژان شاکری
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5126
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بروجن_ دبیرستان تیزهوشان دخترانه مجتهده امین
مهشید نصراللهی
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5053
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بروجن_ دبیرستان دخنرانه مجتهده امین
محمد ملک محمدی
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5227
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بروجن_ دبیرستان پسرانه امام خمینی
نوبر بازیاری عبدالسلیمانلو
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5587
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بروجن_ دبیرستان دخنرانه مجتهده امین
فاطمه بزرگمهر
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5099
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بروجن_ دبیرستان دخنرانه مجتهده امین
سیده فاطمه حسینی فرادنبه
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5466
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بروجن_ دبیرستان دخنرانه مجتهده امین
آرش حضرتی
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5177
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بروجن_ دبیرستان پسرانه امام خمینی
فروغ عباسی دزکی
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5029
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بروجن_ دبیرستان دخنرانه مجتهده امین
سیدکمال حسینی فرادنبه
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 4610
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بروجن_ دبیرستان پسرانه امام خمینی
ابوالفضل رشیدی ده رشیدی
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5584
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بروجن_ دبیرستان پسرانه شهید بهشتی بروجن
زهرا گودرزیان
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 4976
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بروجن_ دبیرستان فرزانگان بروجن
مهران حسینی فرادنبه
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5371
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بروجن_ دبیرستان پسرانه امام خمینی
ساینا شیرانی
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 4273
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بروجن_ دبیرستان دخنرانه مجتهده امین
6/10/2023 6:54:14 PM
Menu