فارسان

فارسان -


علی محمدخانی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 6262
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جونقان_ دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان
مینا غفاری
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5294
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جونقان_ دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان
محمد سلیمانی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5020
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جونقان_ دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان
عباس براز
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 6071
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جونقان_ دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان
علی صادقی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 6336
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جونقان_ دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان
راضیه داودی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 4394
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فارسان _ دبیرستان دکترحسن سلطانی
آرمیتا احمدی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5204
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فارسان _ دبیرستان دکترحسن سلطانی
علی ملکپور
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5530
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جونقان_ دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان
فراز احمدی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 4528
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جونقان_ دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان
زهرا شیروانی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 6194
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فارسان _ دبیرستان دکترحسن سلطانی
یحیی نادری
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5897
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جونقان_ دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان
یوسف امامی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5489
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جونقان_ دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان
اشکان محمدخانی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جونقان_ دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان
محسن بهرامی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 4925
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جونقان_ دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان
سجاد احمدی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5224
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جونقان_ دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان
فاطمه معین
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5551
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فارسان _ دبیرستان دکترحسن سلطانی
علیرضا شیروانی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 4915
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جونقان_ دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان
مهتاب حیدری
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 4231
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فارسان _ دبیرستان دکترحسن سلطانی
فاطمه احمدی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 4913
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فارسان _ دبیرستان دکترحسن سلطانی
محمد مهدی رشیدی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 4537
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جونقان_ دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان
مهشید نامدار خجسته
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5095
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فارسان _ دبیرستان دکترحسن سلطانی
مهدیه مقیمی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 6261
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فارسان _ دبیرستان دکترحسن سلطانی
فاطمه مختاری
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5390
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فارسان _ دبیرستان دکترحسن سلطانی
محمد امین محمدی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5138
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جونقان_ دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان
فرشاد عبداللهی جونقانی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 4804
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جونقان_ دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان
سحر شهرانی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 6763
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فارسان _ دبیرستان دکترحسن سلطانی
فرناز مردانی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 6613
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فارسان _ دبیرستان دکترحسن سلطانی
مهسا محمودی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 6868
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهركرد_ فرزانگان شهرکرد
ویدا سهرابی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 4470
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فارسان _ دبیرستان دکترحسن سلطانی
هخامنش امیری
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5543
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جونقان_ دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان
سمیرا تیموری
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5039
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فارسان _ دبیرستان دکترحسن سلطانی
نگار حیدری
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5900
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فارسان _ دبیرستان دکترحسن سلطانی
صبا مختاری
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5319
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فارسان _ دبیرستان دکترحسن سلطانی
مهران محمدی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جونقان_ دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان
5/29/2023 4:16:36 PM
Menu