دولت آبادتربت حيدريه

دولت آبادتربت حيدريه -


مهدی مهجور
نهم - دولت آبادتربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5526
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
دولت آبادتربت حيدريه_ قائم آل محمد
سجاد مومن زاده
نهم - دولت آبادتربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5554
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
دولت آبادتربت حيدريه_ قائم آل محمد
سیدمعین سربلند شهن آبادی
نهم - دولت آبادتربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6938
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ شهيد بهشتي
علی عباس نیا
نهم - دولت آبادتربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5200
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
دولت آبادتربت حيدريه_ قائم آل محمد
نرگس کبکی صوفی آبادی
نهم - دولت آبادتربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5813
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
دولت آبادتربت حيدريه_ نورالهدی
محمدطه یعقوبی
نهم - دولت آبادتربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5106
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ امام حسین
محمد یاسین یعقوبی
نهم - دولت آبادتربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5087
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ امام حسین
6/2/2023 8:22:39 AM
Menu