در‌گز

در‌گز -


مهدیس حضرتی
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 4902
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
در‌گز_ حاج اسماعیل غلامی
محمدحسین قنبری
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5502
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
در‌گز_ شهید صیاد شیرازی
سینا نیک خواه
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5014
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
در‌گز_ شهید صیاد شیرازی
مینا جلیلی
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5840
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
در‌گز_ حاج اسماعیل غلامی
امیرمحمد توحیدی نیا
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 6248
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قوچان_ شهید بهشتی
امیرعلی گندمکار
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5435
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
در‌گز_ شهید صیاد شیرازی
امیرمحمد محمدی پور
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 4615
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
در‌گز_ شهید صیاد شیرازی
محمدبهبود اسماعیلی
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 4717
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
در‌گز_ شهید صیاد شیرازی
مهدیه علیپور
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 4547
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
در‌گز_ حاج اسماعیل غلامی
زهرا رستمیان
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5088
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
در‌گز_ حاج اسماعیل غلامی
گلبهار لطیفی
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5187
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان 1
سینا پیرفلک
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5232
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
در‌گز_ شهید صیاد شیرازی
لیلا براتیان
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5938
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان 1
فائقه پارسافر
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 6266
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
در‌گز_ حاج اسماعیل غلامی
لیلا مریخی
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 4863
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قوچان_ فرزانگان
فاطمه خیرخواه
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5406
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
در‌گز_ حاج اسماعیل غلامی
زهرا سعادت زاده
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5057
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
در‌گز_ حاج اسماعیل غلامی
سایان صحتی
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5503
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
در‌گز_ حاج اسماعیل غلامی
محدثه نیک بین
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5907
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان 1
فاطمه اسماعیل مقدم
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5442
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
در‌گز_ حاج اسماعیل غلامی
فاطمه قربانزاده
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5599
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
در‌گز_ حاج اسماعیل غلامی
آرمیتا شوقی
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5244
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
در‌گز_ حاج اسماعیل غلامی
احسان خدادادی
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5516
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
در‌گز_ شهید صیاد شیرازی
سعید حق گوی
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 4784
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
در‌گز_ شهید صیاد شیرازی
نیما سلطانیان
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5011
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
در‌گز_ شهید صیاد شیرازی
علیرضا شعبانی فضل آباد
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 4298
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
در‌گز_ شهید صیاد شیرازی
حسن علی پور
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5547
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
در‌گز_ شهید صیاد شیرازی
سجاد عیدی زاده
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5639
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
در‌گز_ شهید صیاد شیرازی
علی فرجی
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 4424
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
در‌گز_ شهید صیاد شیرازی
محمدحسین قادریان
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5056
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
در‌گز_ شهید صیاد شیرازی
علی اصغر خدابنده
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 4562
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
در‌گز_ شهید صیاد شیرازی
امیرمحمد صارمی ساداتی
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5055
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
در‌گز_ حاج اسماعیل غلامی
علی محمدخانی
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 4522
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
در‌گز_ شهید صیاد شیرازی
بهروز محمودی
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5703
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
در‌گز_ شهید صیاد شیرازی
بهنام محمودی
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5431
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
در‌گز_ شهید صیاد شیرازی
شایان بهرامی
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 6147
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
در‌گز_ شهید صیاد شیرازی
امیررضا کنعانی
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5832
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
در‌گز_ شهید صیاد شیرازی
علی رحمانی
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 4602
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
در‌گز_ شهید صیاد شیرازی
رضا پیردیر
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5545
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
در‌گز_ شهید صیاد شیرازی
محمدحسین حاجی زاده
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 4278
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
در‌گز_ شهید صیاد شیرازی
5/29/2023 4:55:12 PM
Menu