خواف

خواف -


پریا زنگنه
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 6523
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خواف_ مشكات
مرتضی خفاجه قاسم آبادی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 6721
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خواف_ پيامبر اعظم(ص)
مبین درست
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 6525
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خواف_ پيامبر اعظم(ص)
نگار موحدی رودی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5628
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خواف_ مشكات
انسیه حاتمیان
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5801
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خواف_ مشكات
محمد سمیعی رودی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5434
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خواف_ پيامبر اعظم(ص)
معراج مصلحی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5331
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خواف_ پيامبر اعظم(ص)
امیرمحمد عثمانی رودی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5158
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خواف_ پيامبر اعظم(ص)
نرگس زنگنه ابراهیمی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5541
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خواف_ مشكات
نازنین آرام
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5971
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خواف_ مشكات
تارا بهشتی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 6028
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خواف_ مشكات
مدثر رودی رزدابی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 4700
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خواف_ پيامبر اعظم(ص)
مرصاد مطیع
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5791
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خواف_ پيامبر اعظم(ص)
مبین مستشار
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 4311
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خواف_ پيامبر اعظم(ص)
امیررضا عرب قاسم آبادی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 6624
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خواف_ پيامبر اعظم(ص)
نازیلا گلکار رودی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 6358
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خواف_ مشكات
محمد بخششی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 6122
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خواف_ پيامبر اعظم(ص)
مبین یاسینی نشتیفانی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 6099
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خواف_ پيامبر اعظم(ص)
دانیال کمالی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5630
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خواف_ پيامبر اعظم(ص)
علی سعیدی عباس آبادی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5343
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خواف_ پيامبر اعظم(ص)
احسان محمدپرست
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5000
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خواف_ پيامبر اعظم(ص)
سحر وکیلی احراری
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5001
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خواف_ مشكات
مصطفی فاضلی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5432
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خواف_ پيامبر اعظم(ص)
مهدی غلام پور عباس آبادی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 4532
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خواف_ پيامبر اعظم(ص)
مائده حورانی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5485
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خواف_ مشكات
سپیده اسلامی مقدم
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 4950
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خواف_ مشكات
زهرا جوانشیری
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 4817
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خواف_ مشكات
فاطمه دلیرپور
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 4196
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خواف_ مشكات
معین ایزدپناه سنگانی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5389
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خواف_ پيامبر اعظم(ص)
سعید ایزدپناه سنگانی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5514
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خواف_ پيامبر اعظم(ص)
رضا خزایی پور
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 4668
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خواف_ پيامبر اعظم(ص)
هلیا مطیع
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5929
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خواف_ مشكات
علی قاسم پور
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 4936
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خواف_ پيامبر اعظم(ص)
امیرحسین زنگنه ابراهیمی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5479
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خواف_ پيامبر اعظم(ص)
امیر زنگنه
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5127
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خواف_ پيامبر اعظم(ص)
نگار دلاور سنگانی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 4411
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خواف_ مشكات
امید جنگی سدهی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 4405
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خواف_ پيامبر اعظم(ص)
مهدی زنگنه ابراهیمی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5074
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خواف_ پيامبر اعظم(ص)
مهدی زنگنه ابراهیمی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5326
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خواف_ پيامبر اعظم(ص)
دانیال رحمانی سنگانی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5098
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خواف_ پيامبر اعظم(ص)
آیدا اقتصادی رودی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5596
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خواف_ مشكات
معصومه زنگنه ابراهیمی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5335
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خواف_ مشكات
کریمه سربوزی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 4938
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خواف_ مشكات
علی زنگنه اسدآبادی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 4135
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خواف_ پيامبر اعظم(ص)
5/29/2023 4:54:29 PM
Menu