گناباد

گناباد -


مینا مسرورنیا
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5623
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گناباد_ محمودیه
مبینا فروزش
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4956
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گناباد_ محمودیه
پریسا جعفرزاده شهری
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5116
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گناباد_ محمودیه
سارا ساعدی فر
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5474
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گناباد_ محمودیه
حدیثه اسمعیلی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4712
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گناباد_ محمودیه
غزاله کرمی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5149
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گناباد_ محمودیه
زهرا قاسمی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4781
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گناباد_ محمودیه
مهدیه فدوی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4237
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گناباد_ محمودیه
حانیه علی نژاد
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5072
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گناباد_ محمودیه
ریحانه میری شهری
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4336
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گناباد_ محمودیه
شیما مهدوی بیدختی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4602
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گناباد_ محمودیه
نرگس مکاریان بیلندی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5387
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گناباد_ محمودیه
محمدمعین امیرزاده شهری
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4195
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گناباد_ دکتر مهدی زاده
ملیحه سادات سیده باغسیاه
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5586
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گناباد_ محمودیه
علیرضا لاهوتی نوده پشنگی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4126
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گناباد_ دکتر مهدی زاده
مریم مشتاقی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4631
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گناباد_ محمودیه
مریم گلزار
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4880
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گناباد_ محمودیه
فاطمه شریفی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4740
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گناباد_ محمودیه
مریم صادقی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4439
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گناباد_ محمودیه
آرش امیری
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5542
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گناباد_ دکتر مهدی زاده
احمدرضا زنگوئی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5081
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گناباد_ دکتر مهدی زاده
امیر رضا پهلوان مزار
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5514
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گناباد_ دکتر مهدی زاده
محمد رضا دانشور
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5380
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گناباد_ دکتر مهدی زاده
امیر مهدی تمام گر
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4175
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گناباد_ دکتر مهدی زاده
محمدصالح تقوی مند
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4276
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گناباد_ دکتر مهدی زاده
امیر حسین علیزاده رهنی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 3833
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گناباد_ دکتر مهدی زاده
علی میری بیدختی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 3956
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گناباد_ دکتر مهدی زاده
ابوالفضل سلطانخواه
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5313
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گناباد_ دکتر مهدی زاده
سید علی کاظمی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4307
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گناباد_ دکتر مهدی زاده
اسما غلامی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4479
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گناباد_ محمودیه
سجاد جوادی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4973
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گناباد_ دکتر مهدی زاده
محبوبه حسن زاده
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5602
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گناباد_ محمودیه
مهسا اسمعیل زاده نوقابی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4516
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گناباد_ محمودیه
فرزاد فرزین نوده پشنگ
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4059
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گناباد_ دکتر مهدی زاده
احمدرضا عصاری شهری
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4624
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گناباد_ دکتر مهدی زاده
محمد صدرا قانعی کاخکی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4924
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گناباد_ دکتر مهدی زاده
5/29/2023 4:53:47 PM
Menu