تايباد

تايباد -


متین علی بائی
نهم - تايباد
میانگین تراز کانونی: 6762
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تايباد_ معراج
علی رضا صاحبی
نهم - تايباد
میانگین تراز کانونی: 5895
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تايباد_ معراج
نیما داودیان
نهم - تايباد
میانگین تراز کانونی: 6362
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تايباد_ معراج
امین یحیائی
نهم - تايباد
میانگین تراز کانونی: 6349
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تايباد_ معراج
ساجده حسین آبادی
نهم - تايباد
میانگین تراز کانونی: 5742
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تايباد_ فاطمه زارع حسن
بهنام احمدقلی
نهم - تايباد
میانگین تراز کانونی: 6269
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تايباد_ معراج
محمد روشن
نهم - تايباد
میانگین تراز کانونی: 5556
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تايباد_ معراج
مرصاد مکاری
نهم - تايباد
میانگین تراز کانونی: 5246
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تايباد_ معراج
محمدصادق عباسیان
نهم - تايباد
میانگین تراز کانونی: 5507
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تايباد_ معراج
محمدفواد شیرمحمدی
نهم - تايباد
میانگین تراز کانونی: 5761
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تايباد_ معراج
نگار قائینی کریم آباد
نهم - تايباد
میانگین تراز کانونی: 4903
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تايباد_ فاطمه زارع حسن
ریحانه یوسفی ده برزوئی
نهم - تايباد
میانگین تراز کانونی: 4801
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تايباد_ فاطمه زارع حسن
سیدمحمدفواد احمدی
نهم - تايباد
میانگین تراز کانونی: 5759
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تايباد_ معراج
مهسا یوسفی محمدآبادی
نهم - تايباد
میانگین تراز کانونی: 5255
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تايباد_ فاطمه زارع حسن
کیانا شاکری
نهم - تايباد
میانگین تراز کانونی: 5897
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تايباد_ فاطمه زارع حسن
عارفه غلامی
نهم - تايباد
میانگین تراز کانونی: 5777
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تايباد_ فاطمه زارع حسن
امیرحسین صادقزاده
نهم - تايباد
میانگین تراز کانونی: 5880
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تايباد_ معراج
محمد نعمتی
نهم - تايباد
میانگین تراز کانونی: 4245
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تايباد_ معراج
امیرحسین اکسیر
نهم - تايباد
میانگین تراز کانونی: 6076
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تايباد_ معراج
امیرحسین مهتری
نهم - تايباد
میانگین تراز کانونی: 5831
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تايباد_ معراج
یسنا یادگار
نهم - تايباد
میانگین تراز کانونی: 5448
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تايباد_ فاطمه زارع حسن
محمدحسین صادقی
نهم - تايباد
میانگین تراز کانونی: 5839
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تايباد_ معراج
زهرا خلوصی
نهم - تايباد
میانگین تراز کانونی: 5268
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تايباد_ فاطمه زارع حسن
سیده زهرا سیدالحسینی
نهم - تايباد
میانگین تراز کانونی: 6102
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تايباد_ فاطمه زارع حسن
الهام دولتی حسینی ئی
نهم - تايباد
میانگین تراز کانونی: 6541
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تايباد_ فاطمه زارع حسن
مهدی زنگنه
نهم - تايباد
میانگین تراز کانونی: 5622
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تايباد_ معراج
صدف افخمی پیرابرجی
نهم - تايباد
میانگین تراز کانونی: 5979
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تايباد_ فاطمه زارع حسن
6/2/2023 9:54:08 AM
Menu