چرام

چرام -


محمد ملایی
نهم - چرام
میانگین تراز کانونی: 5230
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
نسترن خلیلی پور
نهم - چرام
میانگین تراز کانونی: 5824
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
دهدشت_ مائده
فائزه خشنود پور
نهم - چرام
میانگین تراز کانونی: 5405
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
دهدشت_ مائده
فرشته علی جانی
نهم - چرام
میانگین تراز کانونی: 5987
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
عرفان دانشی
نهم - چرام
میانگین تراز کانونی: 4168
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
محمد زندی
نهم - چرام
میانگین تراز کانونی: 5461
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
نیلوفر مهران
نهم - چرام
میانگین تراز کانونی: 5237
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
علی رضا علی پور
نهم - چرام
میانگین تراز کانونی: 4912
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
6/10/2023 7:08:37 PM
Menu