گچساران

گچساران -


سیدسعید شفیعی پور
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5940
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
امیررضا سبزعلی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6111
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
فرنوش مرادی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6037
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان فرزانگان
امیررضا حسینی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5266
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
آرین اسدی زاده
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6228
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان شهید بهشتی
نرگس باقری
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6261
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
مبینا ملک زاده
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5990
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان فرزانگان
میعاد اکبری
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5748
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
محمد مبین صالحی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5935
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
یاسین فروزنده مهر
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5261
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
محمدمهدی حسینی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6298
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان شهید بهشتی
سید هادی افضلی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6141
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
امیر آرتا سلیمانی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6278
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان شهید بهشتی
امیرمحمد محمدزاده
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6648
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان شهید بهشتی
حدیث طلعتی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5219
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
امیرحسن بهرامی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5966
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان شهید بهشتی
آریا محمدی ده بزرگ
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5397
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
شیوا علی نژاد
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5602
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
امیرحسین ضامنی پور
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4945
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
آرمین شیخ ممو
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4727
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
میثم صالحی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4651
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
مازیار خوان پایه
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6399
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان شهید بهشتی
شایان وفایی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5157
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان شهید بهشتی
امیرحسین حسینی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5636
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
سیده زهرا دستاران
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5865
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
گلشن جازی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5632
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
آیدا امیریان
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5890
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
مهدی پورزکی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 3759
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
احمد هدایتی پور
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 3958
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
زینب محمدی مفرد
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5040
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
ملیکا ملک پور
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6129
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان فرزانگان
امیر مرادی فر
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5862
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان شهید بهشتی
مبینا کاظمی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4753
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
محمدمهدی فلسفیان
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5499
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان شهید بهشتی
امیرعباس شفیعی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5964
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
اسما مرادی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5524
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
سارا معرف پور
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 7005
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان فرزانگان
امین رضا انصاری
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5844
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان شهید بهشتی
نسیم یوسفی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6347
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
سحر موسوی امیرآباد
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6448
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان فرزانگان
مهدی انصاری
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5385
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
ساره پایدار
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5543
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان فرزانگان
سحر مظاهرپور
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4751
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
نیایش موحدیان
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6289
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
هانیه باشتی زاده
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6273
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان فرزانگان
امیرمحمود شیخی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5228
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
آرین متولی امام زاده
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5300
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
مریم مرادنژاد
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5559
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
زهرا فریحی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4480
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
نازنین آبرزی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4772
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
الناز افشاری ابوالکرلو
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5329
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
آیناز کریمی پور
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 3593
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
فرشاد هاشمی شبانکاره
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4508
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان شهید بهشتی
محمدرضا بیعتی اصل
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4135
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
اشکان افشاری ابوالکرلو
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4181
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
امیرسعید اسدی بیدک
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4048
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
نسترن نادری دره شوری
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4409
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
حسین میر
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 3909
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
نازیلا سینایی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5110
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
الهام استواری
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5179
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
فروغ ملک زاده
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4424
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
جمیله قدیمی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4970
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
فرزاد جوی بارپور
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 3609
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
سامان افرا
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 3873
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
سارا اکبری
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5328
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
علی کامرانی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 3902
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
ناصر بیرونی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5395
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
سارینا عطایی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4332
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
مهدی الهی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5039
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان شهید بهشتی
الهام محمدی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5508
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
یاس زارعی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5113
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
عباس عبدویی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5107
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان شهید بهشتی
فاطمه نوری دمیه
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4879
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
آرمین کریمی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4211
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
زلفا آتشرگ
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4635
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
زهرا یارعلی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4560
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
عرفان خادمی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5034
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان شهید بهشتی
حدیث زارعی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4968
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
نازنین غلامی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6630
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان فرزانگان
فاطمه آذربخت
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5888
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان فرزانگان
علی محمدپور
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4900
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
اعظم نوروزی نیک
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5696
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان فرزانگان
ماهان برناس
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 3899
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
فائزه کروش لرکی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4644
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
دانیال قربانی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4891
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
سمیه خسروانی نیا
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4592
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
علی امیان
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 3720
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
الهه شهپری
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 3947
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
آناهیتا گرامی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5252
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
فاطمه فرهمندیان
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5551
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
زهرا تزم
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4945
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
اشکان کاظمی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 3899
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
شیوا اسدی زاده
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6550
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان فرزانگان
یلدا قنبری
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5714
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان فرزانگان
علیرضا ولی زاده
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4428
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
محمدمهدی فروغی فر
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5666
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
امیررضا بهرامی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5174
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
فاطمه علی نژاد
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4950
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
عرفان خادمیان
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5371
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
علی رستمی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5248
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
صهبا کریمی دره شوری
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5563
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
رضا حیدری
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4313
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
رضا شمسی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4364
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
علی ماندنی زاده
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4244
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
محمد مجیدی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4049
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
مهدی احمدی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4589
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
فرخ اسماعیلی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4259
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
مریم نجیبی فرد
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4458
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان فرزانگان
پروانه کاویانی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5403
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
شیوا اندیک
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4339
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
زهرا علی نژاد
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4056
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
مهشید شیخ ممو
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6433
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان فرزانگان
محمدرضا هوشیاریان
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5857
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
سیده مریم پاداش
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4755
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
یگانه یاری
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5986
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان فرزانگان
آیناز امیریان
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5568
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
نیایش کرمی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5159
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
ماریا یوسفی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4846
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
تینا سلیمانی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5375
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
ایلیا حاذق
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4370
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
حمیدرضا احمدی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4378
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
سحر میری
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5650
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان فرزانگان
ریحانه حیدری
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4627
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
بهناز بوذرجمهری
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4820
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
نسترن حیدری
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5202
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
نادیا مردانی چهارده چریک
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6295
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان فرزانگان
زینب برموزیان
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4958
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
زهرا معصومی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4749
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
سهیل افشاری
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5448
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
امیرحسین دیزگانی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6087
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان شهید بهشتی
امیرحسین شیخ ممو
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6377
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان شهید بهشتی
یاسین صیادپور
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4377
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
امیرحسین پشتدار
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5438
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
سارا قلی زاده
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4793
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
رضا محمدی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4659
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
مهدی چریکی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4321
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
گلنوش پشت دار
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5569
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
محمدصادق معصومی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5619
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
مهدی علی پناه پور
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6564
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان شهید بهشتی
سیده آیناز بهنامی زاده
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4186
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
حسین مرادی پور
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5289
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
سوگند صفایی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5690
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
محمدمهدی دستانی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4419
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
یاسین مرادی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5274
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان شهید بهشتی
حسین قبادی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5896
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان شهید بهشتی
محمدرضا بخشایی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4474
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
سجاد دلدار
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 3745
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
پژمان نادری دره شوری
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4853
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
امید گرجی نژاد
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4863
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
زهرا سبزعلی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6110
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان فرزانگان
علی نارکی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6448
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان شهید بهشتی
ابراهیم دلنوازفر
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6087
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
محمدمهدی زورمند
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5347
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان شهید بهشتی
محمدامین خادمیان
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4634
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
شاهرخ جسیر امام قیس
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4931
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
نرگس مظاهری اردکانی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5217
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان فرزانگان
6/2/2023 8:37:49 AM
Menu