تفت

تفت -


حسین خیر اندیش
نهم - تفت
میانگین تراز کانونی: 5457
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
فاطمه خیراندیش
نهم - تفت
میانگین تراز کانونی: 6248
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه رادمنش
علی فلاح نژاد
نهم - تفت
میانگین تراز کانونی: 5728
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تفت_ شمسائی
علیرضا طایفی نصرآبادی
نهم - تفت
میانگین تراز کانونی: 5679
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
سراج الدین مالک افسر
نهم - تفت
میانگین تراز کانونی: 5133
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تفت_ شمسائی
ارشیا ضیاالاسلامی
نهم - تفت
میانگین تراز کانونی: 5402
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تفت_ شمسائی
راضیه منصوری
نهم - تفت
میانگین تراز کانونی: 5732
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تفت_ کوکبیه
امیرحسین محسن زاده هدشی
نهم - تفت
میانگین تراز کانونی: 6450
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تفت_ شمسائی
بهاره دهقانی
نهم - تفت
میانگین تراز کانونی: 6442
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
يزد_ حکیمزاده فرزانگان
علیرضا اسلامی
نهم - تفت
میانگین تراز کانونی: 5177
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تفت_ شمسائی
امین ملکوتی
نهم - تفت
میانگین تراز کانونی: 6071
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تفت_ شمسائی
محمدرضا دهقانپور فراشاه
نهم - تفت
میانگین تراز کانونی: 4951
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تفت_ شمسائی
آمنه صادقی صادق آباد
نهم - تفت
میانگین تراز کانونی: 5703
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تفت_ کوکبیه
فاطمه فلاح تفتی
نهم - تفت
میانگین تراز کانونی: 5693
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تفت_ کوکبیه
علی پور فلاح تفتی
نهم - تفت
میانگین تراز کانونی: 5169
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تفت_ شمسائی
علیرضا علی پور ثانی آبادی
نهم - تفت
میانگین تراز کانونی: 4246
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تفت_ شمسائی
محمد جواد رضایی
نهم - تفت
میانگین تراز کانونی: 4402
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تفت_ شمسائی
سید علی مجلسی نصرآباد
نهم - تفت
میانگین تراز کانونی: 6146
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
سیده سارا حسینی کهدویی
نهم - تفت
میانگین تراز کانونی: 5212
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تفت_ کوکبیه
محمدطاها شبانی فراشاه
نهم - تفت
میانگین تراز کانونی: 6239
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تفت_ شمسائی
مهدی فلاح
نهم - تفت
میانگین تراز کانونی: 5235
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تفت_ شمسائی
زهرا دهقانی تفتی
نهم - تفت
میانگین تراز کانونی: 5692
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تفت_ کوکبیه
سیدمهدی میردهقان
نهم - تفت
میانگین تراز کانونی: 5561
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تفت_ شمسائی
زهرا حیدری تفت
نهم - تفت
میانگین تراز کانونی: 5793
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تفت_ کوکبیه
5/29/2023 3:11:17 AM
Menu