يزد

يزد -


سید علی کلانتری
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6550
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
يزد_ برازنده مقدم ناحیه 1
سید یاسین سهروردی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6731
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
يزد_ شهید صدوقی
ابوالفضل عسکر فراشاه
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5642
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
يزد_ شهید صدوقی
زهرا عظیمی زاده هنزایی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5757
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
يزد_ فرزانگان
فرهاد گوهری راد
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6953
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
يزد_ برازنده مقدم ناحیه 1
عماد دستجردی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5854
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
محمدامین خلیلی بغداداباد
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6148
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
يزد_ شهید صدوقی
علی دهقان بنادکی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6810
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
يزد_ برازنده مقدم ناحیه 1
عباس سنائی اردکانی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6816
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
يزد_ شهید صدوقی
علی خالوئی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5875
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
يزد_ برازنده مقدم ناحیه 1
مبین مضطر زاده
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6021
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
حجت احمدی بفروئی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6588
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
يزد_ شهید صدوقی
علی قاضی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5882
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
يزد_ شهید صدوقی
محمدمهدی گل بخش منشادی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 7065
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
يزد_ شهید صدوقی
سیدمحمدحسین مدرس مصدق
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5011
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
يزد_ برازنده مقدم ناحیه 1
یگانه پهلوانیان
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5226
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
يزد_ حکیمزاده فرزانگان
فاطمه خواجه پور
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5272
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه حضرت ثامن الائمه
ملیکا شمسی زاده
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6503
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
يزد_ حکیمزاده فرزانگان
مائده ابهت
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5025
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه رادمنش
زینب مظفری خسروی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6281
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
يزد_ حکیمزاده فرزانگان
فاطمه شریعتی جزستانی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5921
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بافق_ حضرت معصومه(س) بافق
سیدمحسن میرجلیلی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5651
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
يزد_ شهید صدوقی
احسان دهقانی تفتی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6191
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
محمدجواد فتاحی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5653
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
غزاله حسینی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5608
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه رادمنش
مهلا السادات حسینی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5301
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه رادمنش
ریحانه مسعودی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5158
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه حضرت زهرا (س)
فائزه حیدری
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5660
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
يزد_ فرزانگان
عارفه طباطبائی خلفی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6147
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه رادمنش
نگار فرهنگ
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5447
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
يزد_ حکیمزاده فرزانگان
نیما نظری
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6583
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
علی مزیدی شرف آباد
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5972
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
عرفان سعادت
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6857
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
يزد_ برازنده مقدم ناحیه 1
عرفان دهقان دهنوی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6707
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
يزد_ شهید صدوقی
سهیل سقط فروش
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6518
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
يزد_ شهید صدوقی
حمیدرضا باغیانی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6192
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
سیدمحمدمیثم امامی تفتی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5424
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
مبین زمان زاده نصرآبادی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6064
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
احسان ضیغمیان
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6346
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
حسین امینی خواه
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5788
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
امیدحسین داودی رکن آبادی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6077
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
محمدپارسا راستجو
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6251
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
سامان ابراهیمی فرد
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6323
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
مجتبی مسلم یزدی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6811
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
يزد_ برازنده مقدم ناحیه 1
علی ملک زاده بافقی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5737
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
سیدامیرعلی نمکی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6144
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
امید مدرس
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5830
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
سیدکیان وکیل الساداتی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6018
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
امیر صالحیان
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5947
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
يزد_ برازنده مقدم ناحیه 1
ایلیا حاجی باقی آبادی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6239
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
محمدصادق نرگس منشادی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6136
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
محمد باغشاهی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5295
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
امیرحسین دستاران
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5640
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
يزد_ برازنده مقدم ناحیه 1
نیما نشاسته گر
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5155
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
علیرضا کارگریان مروستی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5596
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
سیدعلی طباطبائی اردکانی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6576
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
يزد_ برازنده مقدم ناحیه 1
محمد دلاوری پور
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5887
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
يزد_ شهید صدوقی
محمدمعین دهشیری
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6224
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
يزد_ برازنده مقدم ناحیه 1
محمدمهدی رضایی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 4905
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بافق_ امام رضا
محمدحسین رسولی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6847
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
علیرضا حسینی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6803
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
يزد_ برازنده مقدم ناحیه 1
علیرضا دهقان منشادی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5247
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
صدرا غفاری
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5833
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
يزد_ برازنده مقدم ناحیه 1
گلاله گلزاده درو
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6042
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه رادمنش
ثناء ایمانی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5748
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه رادمنش
زهرا شجاعی مهر
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5981
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه رادمنش
مریم کوشا
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6116
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه رادمنش
فاطمه السادات موسوی نیا
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6212
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه حضرت زهرا (س)
نازنین قادریان
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5867
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه حضرت زهرا (س)
الناز طوافیان زاده
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6084
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه رادمنش
زهرا السادات نمکی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6096
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه رادمنش
شقایق رشیدی فر
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5391
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه رادمنش
تینا زهتاب یزدی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6503
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه رادمنش
فاطمه پایافر
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6158
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
يزد_ فرزانگان
ندا کاظمی اشکذری
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5118
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ هنرستان میرجلیلی ناحیه 1
یگانه مزیدی شرف آبادی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6339
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه رادمنش
آیلین جیوه
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5919
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه حضرت زهرا (س)
مبینا عزیزی برقوئی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6291
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه رادمنش
مینا یاوری
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5810
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه رادمنش
محدثه صالحی وزیری
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6219
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه رادمنش
عارفه جعفری نجف آبادی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6341
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه حضرت زهرا (س)
مینا سلطان آبادی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5302
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه حضرت زهرا (س)
نسرین مژدهی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5312
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه رادمنش
الهه السادات صنیعی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5774
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه رادمنش
بیتا مطیع دولت
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6712
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه رادمنش
مهلا ملانوری
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5903
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
يزد_ حکیمزاده فرزانگان
پرنا خیامی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5877
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه حضرت زهرا (س)
سلاله السادات کربلائی اکرمی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6110
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
يزد_ حکیمزاده فرزانگان
مهسا حاجی عبدالهی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6300
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه حضرت زهرا (س)
نازنین صالحی بنادکی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6277
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
يزد_ فرزانگان
حانیه السادات فلاح
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6193
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه حضرت زهرا (س)
بهاره مهدی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6291
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه رادمنش
ساجده محسنی نیا
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6115
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه حضرت زهرا (س)
فاطمه دهقان منشادی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6157
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه حضرت زهرا (س)
نیایش نظری
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6196
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه رادمنش
محیا امامی میبدی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5834
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
يزد_ فرزانگان
فرحنازالسادات کلانتری
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5446
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه حضرت زهرا (س)
ابوالفضل منتظری
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6774
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
يزد_ برازنده مقدم ناحیه 1
سیدآرمین آیت اللهی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6130
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
رضا زحمت کش
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5717
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
امیرحسین حسینی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6056
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
يزد_ شهید صدوقی
حامد کمالی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6820
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
يزد_ برازنده مقدم ناحیه 1
سیدمهدی حسینی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6311
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
فریبرز حکام زاده
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5851
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
سیدمحمدمبین طباطبایی مزرعه نو
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6398
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
يزد_ برازنده مقدم ناحیه 1
محمد سوزنکار
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6221
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
شهاب الدین انوری
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5495
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
امیرسالار معجزاتی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5876
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
محمدسجاد حفیظی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6398
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
يزد_ شهید صدوقی
امیرمهدی نوابی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5955
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
محمدامین زارع
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5926
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
شایان دشتی رحمت آبادی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6343
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
يزد_ شهید صدوقی
شهراد قنبری
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6527
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
يزد_ برازنده مقدم ناحیه 1
امیرحسین قانع عزآبادی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6396
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
يزد_ شهید صدوقی
امیرمحمد برزگری دهج
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6540
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
سیدعلی میرحسینی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6708
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
يزد_ شهید صدوقی
سیدمحمدرضا امامی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5786
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
يزد_ برازنده مقدم ناحیه 1
حسین ناظمی ندوشن
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5913
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
ابوالفضل ناظمی ندوشن
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6070
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
يزد_ برازنده مقدم ناحیه 1
معید رضا حاجی گل یزدی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5081
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
محمد رضائی نسب
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5570
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
يزد_ برازنده مقدم ناحیه 1
عباس قاسمی سلطان آبادی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5425
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
يزد_ شهید صدوقی
محمدصالح فرقانی اله آبادی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6035
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
عرفان زارع بیدکی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6151
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
محمدرضا صفی نیا یزدی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6615
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
محمدمهدی شیرازی فراشاه
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6361
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
محمدعماد کاهنی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5933
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
سیددانیال حیدری
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5788
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
يزد_ شهید صدوقی
امیرمحمد رحیمی رتکی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6583
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
معین میرجلیلی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6210
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
يزد_ برازنده مقدم ناحیه 1
دانیال مهیجی نصرآبادی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5033
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
محمدطه زارع مظلوم
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6385
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
يزد_ برازنده مقدم ناحیه 1
محمدحسین صادقی تفتی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5690
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
داوود جعفری نعیمی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5841
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
حمیدرضا دهقان بنادکی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5907
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
معین عموئی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6444
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
آرمین امینیان ندوشن
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6179
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
علی کیانی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6781
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
يزد_ برازنده مقدم ناحیه 1
محمد یغمائی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5608
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
یاسین فخر آبادی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6138
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
حسین اسدی میمونه
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6419
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
يزد_ برازنده مقدم ناحیه 1
پویا بخشی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6201
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
يزد_ برازنده مقدم ناحیه 1
دانیال قانع عزآبادی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 4960
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
امیر مسعود عبدالعلیان
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5159
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
شایان سلیمی میدانشاهی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6243
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
سیدمحمد صادق پور بنادکی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6084
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
يزد_ شهید صدوقی
محمد بحرینی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5723
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
عرفان دهقان بنادکی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5691
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
مهدی زارع زاده ابرقوئی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5824
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
يزد_ برازنده مقدم ناحیه 1
ابوالفضل غلامرضاپور بافقیان
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5229
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بافق_ امام رضا
سیدامیرحسین حکیمی بافقی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 4846
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بافق_ امام رضا
عرفان رضایی بابکی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5910
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
امیرحسین غنی زاده احمدآبادی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5512
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
يزد_ برازنده مقدم ناحیه 1
آرمان نسیم سبحان
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6170
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
امیرحسین عابدینی ده جمالی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6078
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
امیر حسین محمدی عزیز آبادی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 4314
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بافق_ امام رضا
6/2/2023 9:15:42 AM
Menu