ملاير

ملاير -


دیبا تویسرکانی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6189
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملاير_ محمد ملایری
نیلوفر بابایی توسکی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5021
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ عشقی فرد
الینا فاضلی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4887
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملاير_ محمد ملایری
مریم رضایی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6023
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملاير_ محمد ملایری
رادین چگینی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5249
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
محمدمهدی ترکاشوند
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6367
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
علی سلیمی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4833
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملاير_ سیفیه
سحر شاهپوری ارانی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6258
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملاير_ محمد ملایری
امیرمهدی نوری
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5240
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملاير_ سیفیه
غزال حاتمی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5103
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ عشقی فرد
رقیه السادات موسوی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5670
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ عشقی فرد
فاطمه خانجانی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5573
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملاير_ محمد ملایری
مبینا محسنی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5855
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
عرفان کرمی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6431
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
آیدا تکلو
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5681
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملاير_ محمد ملایری
علی صفی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6526
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
طاها عسگری
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4469
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملاير_ سیفیه
محمدصالح پاک نیت
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5367
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملاير_ سیفیه
محمد جعفری
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5647
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملاير_ سیفیه
علیرضا شیرزادی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4909
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملاير_ سیفیه
امیرعباس سنگی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5778
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملاير_ سیفیه
علی فراهانی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5710
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
محمد امین فعلیان
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5550
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملاير_ سیفیه
آرش فعلی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5694
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
محمد صالح سهرابی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4377
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملاير_ سیفیه
شایان کشاورزیان مقدم
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6592
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
محمد صالح امامی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6291
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
پویا رحیم نهاوندی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6299
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
صدرا ترک زبان
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5180
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملاير_ سیفیه
محمد حسین تکلو
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5744
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملاير_ سیفیه
سینا زهره وندی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4466
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملاير_ سیفیه
محمد حسن عباسی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5265
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
ژینا کاویانی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5465
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ عشقی فرد
یونس ساجدی فر
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5225
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
محمدسینا ترکمن
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5785
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
علیرضا اوضح
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5202
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
محمد رسول ابراهیمی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5705
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
حسین سجادیان
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6077
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
مهدی پورطاهری
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4802
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملاير_ سیفیه
مهدی کمری
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5533
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملاير_ سیفیه
حسین بحیرایی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5463
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملاير_ سیفیه
علیرضا ابراهیمی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6654
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
رضا فراهانی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5679
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملاير_ سیفیه
علیرضا باقری نسب
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5372
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
علیرضا فارسی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6369
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
امیرمحمد عسگری
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4215
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملاير_ سیفیه
علیرضا همتی ازندریانی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5948
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملاير_ سیفیه
سینا کولیوند
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5981
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملاير_ سیفیه
علی میرزایی ازندریانی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6259
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملاير_ سیفیه
عرفان فارسی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5997
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملاير_ سیفیه
محمد امین تیموری
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4515
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملاير_ سیفیه
علیرضا دشتی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5868
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملاير_ سیفیه
ابوالفضل ملکی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5289
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملاير_ سیفیه
مهدی نصیری
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5291
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملاير_ سیفیه
امیررضا حاتمی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5987
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
امیررضا ونایی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4555
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملاير_ سیفیه
علی براتی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5172
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملاير_ سیفیه
محمدرضا ابراهیمی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4922
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملاير_ سیفیه
سینا صدیقی نیا
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5521
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملاير_ سیفیه
رضا صادقی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6051
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملاير_ سیفیه
دانیال فتاحی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5884
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملاير_ سیفیه
حسین علیمرادی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4993
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملاير_ سیفیه
کسری جلیلی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4967
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملاير_ سیفیه
شایان حیدری
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5344
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
رضا ملکی کمازانی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4968
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملاير_ سیفیه
مهدی احمدوند
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4885
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملاير_ سیفیه
رئوف مختار جوزانی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5135
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
آریا روستایی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4204
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملاير_ سیفیه
طاها کولیوند
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4957
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملاير_ سیفیه
امیر محمد حاتمی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5020
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملاير_ سیفیه
علیرضا ابوالقاضی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5915
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملاير_ سیفیه
امیرمحمد سعیدی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5282
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
پرهام ذوقی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4890
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملاير_ سیفیه
احسان محمدی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4972
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
محمدصالح مهدی زاده
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4540
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملاير_ سیفیه
علیرضا چگینی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6252
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
مهرناز باقری
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6290
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
مهدیه بابائی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5479
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملاير_ محمد ملایری
سارا نعمتی راد
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5520
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملاير_ محمد ملایری
فرنوش کشاورزیان
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5138
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملاير_ محمد ملایری
زهرا قهری
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6224
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ عشقی فرد
سما مالمیر
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4695
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ عشقی فرد
مهان سلیمی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6088
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
زهرا اسماعیلی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5316
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
فاطمه کرمانی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6087
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
هستی سلیمانی پور
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4870
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملاير_ محمد ملایری
یاسمن ذالنوری
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5127
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ عشقی فرد
بهاره فرجی مقدم
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6089
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ عشقی فرد
یگانه افشاری
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6033
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ عشقی فرد
عطیه کمالوند
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6111
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
ملیکا خیری
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5346
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ عشقی فرد
فاطمه ترکاشوند
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4652
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ عشقی فرد
مهسا نوروزی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6791
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملاير_ محمد ملایری
اسراء شرافتی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5953
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ عشقی فرد
کیانا رضائی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5180
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ عشقی فرد
هستی محمدی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4853
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملاير_ محمد ملایری
عطیه رحیمی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5403
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملاير_ محمد ملایری
الهه بهرامی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5456
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
مهدیه حاجیمرادی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5529
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ عشقی فرد
یگانه مطلبی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5167
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملاير_ محمد ملایری
مائده جعفری
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5703
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملاير_ محمد ملایری
سارا احمدیان
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5160
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملاير_ محمد ملایری
حنانه حسنی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5210
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملاير_ محمد ملایری
فاطمه احمدی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5056
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ عشقی فرد
فاطمه شاملو احمدی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5657
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ عشقی فرد
گلناز حسن وند
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4960
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملاير_ محمد ملایری
مبینا حسینی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5805
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
مریم خانی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4842
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ عشقی فرد
محدثه عبدلی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4812
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملاير_ محمد ملایری
مهسان محمد طائمه
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5419
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ عشقی فرد
نرگس روزبهانی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4515
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملاير_ محمد ملایری
زهرا حیدری
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5344
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملاير_ عشقی فرد
6/2/2023 9:35:52 AM
Menu