مامونيه / زرنديه

مامونيه / زرنديه -


پریوش مجدی
نهم - مامونيه / زرنديه
میانگین تراز کانونی: 4750
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مامونيه / زرنديه_ پیامبر اعظم(ص)
ملیکا نظارت
نهم - مامونيه / زرنديه
میانگین تراز کانونی: 6392
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ساوه_ فرزانگان
محمدامین فهیمی
نهم - مامونيه / زرنديه
میانگین تراز کانونی: 5692
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ساوه_ علامه حلی
حدیثه کرمی
نهم - مامونيه / زرنديه
میانگین تراز کانونی: 4635
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مامونيه / زرنديه_ پیامبر اعظم(ص)
علی تیموری
نهم - مامونيه / زرنديه
میانگین تراز کانونی: 4335
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ساوه_ علی ابن ابیطالب
بهناز صدری
نهم - مامونيه / زرنديه
میانگین تراز کانونی: 5530
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مامونيه / زرنديه_ پیامبر اعظم(ص)
هانیه دشتی زرندی
نهم - مامونيه / زرنديه
میانگین تراز کانونی: 5206
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مامونيه / زرنديه_ پیامبر اعظم(ص)
اشکان ممنون
نهم - مامونيه / زرنديه
میانگین تراز کانونی: 4532
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ساوه_ علی ابن ابیطالب
زهرا وفائی
نهم - مامونيه / زرنديه
میانگین تراز کانونی: 4826
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مامونيه / زرنديه_ پیامبر اعظم(ص)
الهه قادری
نهم - مامونيه / زرنديه
میانگین تراز کانونی: 4433
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مامونيه / زرنديه_ پیامبر اعظم(ص)
فریناز کاظمی
نهم - مامونيه / زرنديه
میانگین تراز کانونی: 4842
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مامونيه / زرنديه_ پیامبر اعظم(ص)
6/2/2023 8:21:10 AM
Menu