ساوه

ساوه -


متین فرخی
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5586
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ساوه_ هنرستان پروفسور حسابی
یوسف شیخی دیگه سرا
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 6549
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ساوه_ علامه حلی .
رضا اسد
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 6833
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ساوه_ علامه حلی
محمدماهان ایری
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 6812
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ساوه_ علامه حلی
امیرمحمد لشکربلوکی
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5687
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ساوه_ علی ابن ابیطالب
نرگس معماریان
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 6275
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ساوه_ فرزانگان
سما عسگری
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 6272
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ساوه_ فرزانگان
عباس عمان
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5913
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ساوه_ علامه حلی
علی عرفان فر
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 4867
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ساوه_ علامه حلی
حدیثه صادقی فرد
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5671
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ساوه_ فرزانگان
سیده شیلان عباسی
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5869
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ساوه_ فرزانگان
محمدمهدی حسنی
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 6908
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ساوه_ علامه حلی
زهرا غلامی
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5467
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ساوه_ فرزانگان
سیدامیرحسین موسوی
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5656
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ساوه_ علامه حلی .
آرتین قادرپناه
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5628
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ساوه_ علامه حلی .
محمدامین مرادی
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5335
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ساوه_ علی ابن ابیطالب
علیرضا ناهیدکهلان
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5444
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ساوه_ علامه حلی
سیده آذین مرادی
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5724
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ساوه_ فرزانگان
آتنا رمقی
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 6172
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ساوه_ فرزانگان
محمدرضا خوش اخلاق
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5235
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ساوه_ علامه حلی
مهدی فارسی
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5304
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ساوه_ علامه حلی
زینب اصدق
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5703
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ساوه_ آوا
محمدامین مریخی
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5903
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ساوه_ علامه حلی .
غزاله شانوری
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 6340
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ساوه_ فرزانگان
محمدحسن حکیمی
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5985
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ساوه_ علامه حلی
نرجس رحیمی
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5863
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ساوه_ آوا
امید کیانی
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5166
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ساوه_ علامه حلی
صادق سلیمی
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5540
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ساوه_ علامه حلی .
فاطمه بقائی
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5675
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ساوه_ فرزانگان
امیرمحمد مهرزاد
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5651
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ساوه_ علامه حلی .
نگین سهرابی
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5882
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ساوه_ فرزانگان
زهرا زارعی
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 4940
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه هادی فکوری _ ناحیه 2
هستی احمدی بخشی
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 4739
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ساوه_ آوا
آرین اشتری
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 6319
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ساوه_ علامه حلی
علی فتاحی
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5160
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ساوه_ علی ابن ابیطالب
پوریا آرامی
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5115
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ساوه_ علامه حلی
محمدرضا محمودی
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 4721
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ساوه_ هنرستان پروفسور حسابی
محمدحسن نصیری نوری
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5255
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ساوه_ علامه حلی
سبحان ایمانی
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 6472
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ساوه_ علامه حلی
زهرا شریفلو
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 6019
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ساوه_ آوا
آتنا پیمان
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 4588
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ساوه_ آوا
یگانه آذری فرد
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5255
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ساوه_ آوا
مینو السادات طباطبائی حسینی
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5598
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ساوه_ آوا
مرجان مهلوجی
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5689
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ساوه_ فرزانگان
مریم جوکار
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 4435
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ساوه_ آوا
محسن رضایی
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 4900
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ساوه_ هنرستان پروفسور حسابی
6/2/2023 9:58:08 AM
Menu