سقز

سقز -


باربد محمدی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 7024
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سقز_ شهید بهشتی
محمدسینا سعیدی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5818
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سقز_ شهید بهشتی
اشکان علی پناه
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5992
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ فجر
فرزانه محمدی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4897
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
بابک گنجی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5800
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ فجر
سید کیهان حسینی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5917
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سقز_ شهید بهشتی
پارسا درافشان
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5131
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ فجر
آرینا فرامرزی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5280
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
ندا کرمی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4499
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
آرمان توپچی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 6078
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ فجر
آرش اسلامی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4473
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ فجر
مهری احمدزاده
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4908
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
ارشیا طلوعی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5974
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سقز_ شهید بهشتی
پارسا کامیاری
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5396
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ فجر
ثنا سعیدی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5722
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
هورام فتاحی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5092
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ فجر
هستی فغفوری
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5013
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
سارینا قاسمی نژاد
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4489
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
احسان خدارحم
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5409
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ فجر
فضیلت دونداری
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4972
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
پرستو محمودی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5351
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
مینو طالعی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5095
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
میلاد عبدی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5455
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سقز_ شهید بهشتی
آروین عارفی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5252
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سقز_ شهید بهشتی
کارو اعتمادپور
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5496
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سقز_ شهید بهشتی
سینا مکری بابامیری
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5445
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سقز_ شهید بهشتی
فریبا عزیزی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5053
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
مبینا ابراهیمی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4932
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
فرزین شریفی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5316
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سقز_ شهید بهشتی
پریا فیضی سرتکلتو
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5859
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
کامبیز جمال زاده
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5464
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سقز_ شهید بهشتی
سیده روژین سیدی سولاکان
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4815
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
محمدمعراج اباذری
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 6031
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سقز_ شهید بهشتی
شکیلا فتحی خورده لوکی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4813
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
دریا بادسار
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5298
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
الهام حاجی احمدی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4340
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
ویدا محمودی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4579
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
لادن حسنی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4293
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
آرمین مقبلی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5534
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سقز_ شهید بهشتی
مهدیه حسن پور
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4661
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
شروین دارائی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5271
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سقز_ شهید بهشتی
نگین رحیمی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 6608
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
ایمان کریمیان
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4850
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سقز_ شهید بهشتی
سپیده محمودزاده
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4725
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
مائده گلمحمدی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5484
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
اسرا حسینی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5679
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
فائزه ریحانی سقزی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5439
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
سمیرا دهقانی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5381
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
نارین سلیمی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5626
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
فواد عزیزی جان
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4220
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ فجر
پریا فیضی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4666
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
زانکو اردلان
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5265
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سقز_ شهید بهشتی
ژیار رحیمی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5191
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ فجر
مهسا علی زاده
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5175
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
5/29/2023 2:49:14 PM
Menu