كردكوي

كردكوي -


سیده فاطمه زهرا حسینی
نهم - كردكوي
میانگین تراز کانونی: 5557
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بندرتركمن_ فرزانگان
الناز اوده
نهم - كردكوي
میانگین تراز کانونی: 6006
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كردكوي_ حضرت زینب
راحله قدردان توماج
نهم - كردكوي
میانگین تراز کانونی: 6267
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بندرتركمن_ فرزانگان
هانیه قرنجیک
نهم - كردكوي
میانگین تراز کانونی: 5844
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كردكوي_ حضرت زینب
مبینا حامدی
نهم - كردكوي
میانگین تراز کانونی: 5869
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بندرتركمن_ فرزانگان
معصومه رضانژاد
نهم - كردكوي
میانگین تراز کانونی: 6144
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كردكوي_ حضرت زینب
محمدامین کرد
نهم - كردكوي
میانگین تراز کانونی: 5038
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
عبدالبصیر ایری
نهم - كردكوي
میانگین تراز کانونی: 5351
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندرتركمن_ نمونه دولتی دكتر حسابي
محمد مومن
نهم - كردكوي
میانگین تراز کانونی: 4525
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندرگز_ بشارتی
بنیامین علاقی
نهم - كردكوي
میانگین تراز کانونی: 6478
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
مریم زمانی
نهم - كردكوي
میانگین تراز کانونی: 4782
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كردكوي_ حضرت زینب
ابوالفضل زواری
نهم - كردكوي
میانگین تراز کانونی: 5458
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندرگز_ بشارتی
حدیثه حدیثه کر
نهم - كردكوي
میانگین تراز کانونی: 5747
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كردكوي_ حضرت زینب
سامیه بگجانی
نهم - كردكوي
میانگین تراز کانونی: 6216
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بندرتركمن_ فرزانگان
علیرضا ایمر
نهم - كردكوي
میانگین تراز کانونی: 4888
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندرتركمن_ نمونه دولتی دكتر حسابي
فاطمه صابری
نهم - كردكوي
میانگین تراز کانونی: 4896
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كردكوي_ حضرت زینب
یاسین ایمری
نهم - كردكوي
میانگین تراز کانونی: 4210
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندرتركمن_ نمونه دولتی دكتر حسابي
آیدا آیدا کر
نهم - كردكوي
میانگین تراز کانونی: 4810
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گميشان_ نمونه دولتي
الهه خندان
نهم - كردكوي
میانگین تراز کانونی: 4636
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كردكوي_ حضرت زینب
6/10/2023 5:58:50 PM
Menu