مينودشت

مينودشت -


محمدمهدی ممشلی
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 5509
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مينودشت_ نمونه امام خمینی
محمدمهدی سندگل
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 4951
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مينودشت_ نمونه امام خمینی
رضا پسرکلو
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 5240
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گنبد_ شهید بهشتی
محمدمهدی قره جانلو
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 5222
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گنبد_ شهید بهشتی
حسین پسرکلو
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 5552
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مينودشت_ نمونه امام خمینی
مهشید سرایلو
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 5792
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مينودشت_ نمونه دولتی مطهره
امیرحسین قزلسفلی
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 4107
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مينودشت_ نمونه امام خمینی
زهرا قزلسفلی
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 5777
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مينودشت_ نمونه دولتی مطهره
نادیا خلیلی
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 5628
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گنبد_ فرزانگان
مهلا ممشلی
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 4247
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مينودشت_ نمونه دولتی مطهره
علی ممشلی
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 4736
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مينودشت_ نمونه امام خمینی
سیدعلی حسینی
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 5286
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گنبد_ شهید بهشتی
زهرا شهمرادی
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 5280
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گنبد_ فرزانگان
مهدی ممشتی
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 4801
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مينودشت_ نمونه امام خمینی
کوثر حسن زاده
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 5614
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مينودشت_ نمونه دولتی مطهره
سبحان ساجدیان
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 5189
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مينودشت_ نمونه امام خمینی
مهتا زارعی
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 4774
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مينودشت_ نمونه امام خمینی
6/2/2023 8:25:53 AM
Menu