دوره

دوره -


صادق طولابی
نهم - دوره
میانگین تراز کانونی: 6948
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی
بهنام مومن زاده
نهم - دوره
میانگین تراز کانونی: 5466
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ امام جعفر صادق
غزال امیری
نهم - دوره
میانگین تراز کانونی: 5349
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
بهنام صادقی
نهم - دوره
میانگین تراز کانونی: 4297
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ امام جعفر صادق
6/2/2023 8:40:04 AM
Menu