بروجرد

بروجرد -


نیما نظامی
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی: 6018
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بروجرد_ شهید بهشتی
حسین شفیع پور
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی: 5325
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بروجرد_ شهید بهشتی
متین کرمی
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی: 5152
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بروجرد_ باقرالعلوم
یاسین گودرزی
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی: 5667
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بروجرد_ شهید بهشتی
بهار مدرس
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی: 5329
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بروجرد_ فرزانگان
مائده گودرزی
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی: 4792
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بروجرد_ فرزانگان
مهرخ کرمی
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی: 4953
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بروجرد_ فرزانگان
زینب کاظمی حسنوند
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی: 4796
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بروجرد_ فرزانگان
محمد گودرزی معصومی
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی: 5248
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بروجرد_ شهید بهشتی
امیرسالار خانلرزاده
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی: 5134
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بروجرد_ باقرالعلوم
پوریا مهرابی
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی: 5851
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بروجرد_ باقرالعلوم
زهرا خراط چی
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی: 5694
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بروجرد_ فرزانگان
شایان مهرابی
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی: 5430
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بروجرد_ شهید بهشتی
نازنین مقدسی
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی: 5404
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بروجرد_ فرزانگان
وحیدرضا فیروزی
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی: 5724
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بروجرد_ شهید بهشتی
6/2/2023 8:45:43 AM
Menu