كرمان

كرمان -


بردیا اصحاب یمین
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5650
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ سیدکمال
حوریه شجاعی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5964
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ نرجس خاتون
سید مهدی حسینی جوشانی زاده
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5771
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
كرمان_ علامه حلی متوسطه 2
عارف نجفی زاده مشیزی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5813
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
كرمان_ علامه حلی متوسطه 2
امیرعلی صابری نیا
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5554
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
كرمان_ علامه حلی متوسطه 2
محمدسبحان زارع
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 6301
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
كرمان_ علامه حلی متوسطه 2
حدیثه علی زاده سیرچی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5376
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ مدرس
فاطمه زارع سیلابی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 6197
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ شهید ایرانمنش
مهدیس امیر تیموری
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5960
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ نرجس خاتون
پریا سعیدعادلی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5288
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ نرجس خاتون
فاطمه مددی زاده
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5203
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ نرجس خاتون
سحر ارجمند کرمانی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 4972
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ شهید ایرانمنش
امیر حسین عاشورزاده
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 6104
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
كرمان_ علامه حلی متوسطه 2
آلاء عبدلی زاده
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 6339
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
كرمان_ فرزانگان
مهدی جعفری
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5653
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
كرمان_ علامه حلی متوسطه 2
محمدواهب پورتاری
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5407
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ سیدکمال
یاسین زمانی بابگهری
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5491
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
كرمان_ علامه حلی متوسطه 2
زهرا شیروانی سعادت ابادی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5249
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ شهید ایرانمنش
علی باغگلی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 4446
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ فرهنگ
سیدرضا رساء
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 4257
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ فرهنگ
مهلا خنامانی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5387
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ نرجس خاتون
دنیا سنجری نژاد گروه
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5425
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ نرجس خاتون
معصومه سیلانی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5027
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
كرمان_ فرزانگان متوسطه 2
حمیدرضا حسینخانی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 4884
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ شهید مصطفی احمدی روشن
آرمان شهابی نژاد
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5211
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ سیدکمال
مهدیه غفاری
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5916
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ نرجس خاتون
احسان شیروانی سعادت آبادی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5981
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
كرمان_ علامه حلی متوسطه 2
الهه ملک پور افشار
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 6166
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ شهید ایرانمنش
فاضل محسن بیگی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5739
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ سیدکمال
رضا زمزم
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5733
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
كرمان_ علامه حلی متوسطه 2
الهه شیخ علی سقائی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 6237
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ شهید ایرانمنش
علیرضا دیانت
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 6302
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
كرمان_ علامه حلی متوسطه 2
مهدی محسنی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5513
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ سیدکمال
گلناز صادقی مقدم
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5364
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ مدرس
نرگس عبداللهی بادیزی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 6148
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ شهید ایرانمنش
حیدر طاهری نژاد
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 6163
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ سیدکمال
فاطمه بذرافشانی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 4865
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ فرهنگ
کیاناسادات جمشیدیان
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5930
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
كرمان_ فرزانگان متوسطه 2
محمدسروش هاشمی نژاد
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5234
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ سیدکمال
زینب شیروانی سعادت آبادی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 6475
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
كرمان_ علامه حلی متوسطه 2
سیده محدثه اسدپور
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5849
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ شهید ایرانمنش
سیده حدیث اسدپور
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5017
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ شهید ایرانمنش
محمدحسین امامعلی نژاد
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5020
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ سیدکمال
کیانام عبدی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 6156
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ سیدکمال
پرنیان نیکوئی ماهانی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5419
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ نرجس خاتون
ثناء رحیمی کردیانی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5363
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
كرمان_ فرزانگان متوسطه 2
زهرا کهوری زاده احمدی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 6531
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ شهید ایرانمنش
امیرعباس پورکمالی گوکی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5351
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
كرمان_ علامه حلی متوسطه 2
محمدمهدی شجاعی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5160
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ سیدکمال
رومینا رئیسی استبرق
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 6068
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ شهید ایرانمنش
سبحان باغینی پور
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5103
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
كرمان_ علامه حلی متوسطه 2
محمد پرنده افشار
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 4797
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ سیدکمال
آیدا افضلی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5527
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ نرجس خاتون
آذین اسلامی شعبجره
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 6185
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ شهید ایرانمنش
ابوالفضل نبی زاده شهربابکی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 4970
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
كرمان_ علامه حلی متوسطه 2
فاطمه الزهرا جبالبارزی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5234
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ شهید ایرانمنش
فاطمه ابولی قاسم آبادی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5259
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ نرجس خاتون
سحر شجاعی باغینی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 6115
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ نرجس خاتون
فاطمه السادات افضلی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5918
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ شهید ایرانمنش
محمد جعفری زاده
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5357
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ شهید مصطفی احمدی روشن
محمد مهدی جعفری
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5365
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ شهید مصطفی احمدی روشن
یاسمین حسینی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5432
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ نرجس خاتون
امیرمهدی عسکری اسماعیل آبادی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 6426
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
كرمان_ علامه حلی متوسطه 2
سیدمبین طباطبائی یزدی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5268
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ سیدکمال
محمدامین نصیب
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5081
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ سیدکمال
محمدحسین مظاهری
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5543
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ سیدکمال
محمدصالح عباسی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5532
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ سیدکمال
سروش خدایی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5491
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ سیدکمال
امیرمهدی نقدی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5074
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ سیدکمال
سیدمرتضی جعفری
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 6280
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
كرمان_ علامه حلی متوسطه 2
محمدحسین محسنی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5759
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
كرمان_ علامه حلی متوسطه 2
یاسمن امیرزاده گوغری
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5725
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
كرمان_ فرزانگان متوسطه 2
حجت افتخاری
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5830
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
كرمان_ علامه حلی متوسطه 2
امیرعلی ثمره علی محمدی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5687
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ سیدکمال
علی حاجی پورفرسنگی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 6160
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ سیدکمال
علی شیخ پور
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5645
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ سیدکمال
امیرحسین شیرازی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5332
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ سیدکمال
محمدایمان شکوری
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5896
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ سیدکمال
علی سلیمانی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 4516
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ رسالت
ابوالفضل مظفری
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5323
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ سیدکمال
امیرحسین سلاجقه
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5457
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
كرمان_ علامه حلی متوسطه 2
فرزاد زرین صدف
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5717
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
كرمان_ علامه حلی متوسطه 2
نازنین ایرانمنش
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 4999
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ فرهنگ
مبینا مظاهری کرمانی پور
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 6423
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
كرمان_ فرزانگان
کوثر احمدی پور
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5517
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ مدرس
امیرحسین افراخته
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5771
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ شهید مصطفی احمدی روشن
فاطمه فخری راینی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 6034
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ شهید ایرانمنش
محمدمهدی قتلوزاده
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5014
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ سیدکمال
محمدحسین شمس الدینی لری
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5006
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ شهید مصطفی احمدی روشن
محمدرضا حسنی سرزه
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 4660
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ سیدکمال
محمد ساویس
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5580
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
كرمان_ علامه حلی متوسطه 2
فاطمه زابلی زاده غضنفر آبادی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5728
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ فرهنگ
زهره اسلامی نژاد پاریزی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 6400
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ شهید ایرانمنش
مریم مولائی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5256
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ شهید ایرانمنش
زهرا پوراحمدی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5203
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ فرهنگ
حسین پای گذار
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 4787
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ سیدکمال
محمدصالح هوشمندی گوکی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 4871
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ سیدکمال
محمدصادق مختارابادی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 3807
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ فرهنگ
محمد فرح بخش
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5059
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ سیدکمال
عباس پورزنگی ابادی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 6244
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
كرمان_ علامه حلی متوسطه 2
محمدصالح حداد
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5518
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ شهید مصطفی احمدی روشن
آتنا رستمی ابوسعیدی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 6344
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ نرجس خاتون
یاسمن رستمی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5042
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ مدرس
هانیه یوسفی زاده
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5507
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ شهید ایرانمنش
امیررضا صوفی آبادی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ شهید مصطفی احمدی روشن
6/10/2023 6:32:12 PM
Menu