شهر قدس

شهر قدس -


محمد حیدری
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5844
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ ابوتراب
فاطمه حیدری
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5411
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
نسیم عبداله زاده عنبران
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 6308
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
محمدامین درویشی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5068
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ ابوتراب
سعید پودینه
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5663
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ ابوتراب
فاطمه زهرا شیرازی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5569
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
محمد اصلانی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5411
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ ابوتراب
نرگس هاشمی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 6798
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
افشین صدیقی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 6141
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ ابوتراب
فاطمه مهدوی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 6250
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
آرمان سعادت مهر
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5182
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ ابوتراب
شیوا سروی همپا
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 6206
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
محمدیاشا استادیان کماعلیا
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5637
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ ابوتراب
صبا ریاحی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5278
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
مهسا دهقان توران پشتی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5056
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
ملیکا شیری
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 4620
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
پوریا کرمی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5645
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ ابوتراب
امیرحسین نوایی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5162
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ ابوتراب
کوثر ناصری
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5672
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
ریحانه ظهرابی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5976
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
غزل عزیزی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5292
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
مهیار اللهویری
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5088
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ ابوتراب
مریم شهبازی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5276
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
زهرا دمرچیلو
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 4742
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
علیرضا خسروی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5577
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ ابوتراب
مهدیه هاشمی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 4967
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
تینا لقمانی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5516
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
آیدین عبدالله زاده
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5260
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ ابوتراب
محمدمهدی قنبری
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5174
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ ابوتراب
آیدا عبدالله زاده
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5852
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
ارشیا شعبانی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5701
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ ابوتراب
مهدی عذیری
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5305
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ ابوتراب
ابوالفضل اسدی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5962
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ ابوتراب
حمیده نصیری خانیانی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 4615
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
محمدرضا شکری
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5724
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ ابوتراب
نرگس شاکر
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5272
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
نجمه شاکر
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5478
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
سارا جوانمرد
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 4634
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
فاطمه شهبازی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5201
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
فاطمه میرزایی فاقلو
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 4833
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
علیرضا یارمحمدتوسکی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5279
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ ابوتراب
مطهره احمدعموئی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5100
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
محمدحسن عبدالهی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5049
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ ابوتراب
فاطمه خزلی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5579
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
امید ظروفی آذر
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5549
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ ابوتراب
سارا قاسمی زرگر
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5203
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
سپهر مریدی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 4821
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ ابوتراب
حسین حسین نژاد
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 4293
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ ابوتراب
6/2/2023 10:03:58 AM
Menu