ملكان

ملكان -


عرفان عبدی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی: 6776
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بناب_ علامه طباطبائی
امیرمحمد رشیدی آروق
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی: 6636
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بناب_ علامه طباطبائی
سهیل بدل نژاد ملکی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی: 6776
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بناب_ علامه طباطبائی
آبتین رعدی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی: 7253
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بناب_ علامه طباطبائی
یاسین دوستی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی: 7250
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بناب_ علامه طباطبائی
محمد صباغی ملکی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی: 6904
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بناب_ علامه طباطبائی
حسین کلانتری
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی: 7238
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بناب_ علامه طباطبائی
ایلیا مقتدری
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی: 6809
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بناب_ علامه طباطبائی
زهرا پاشائی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی: 6427
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بناب_ فرزانگان
مهدی رضایی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5684
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بناب_ علامه طباطبائی
آتیلا زینالی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5744
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بناب_ علامه طباطبائی
میثم عزیزنژاد
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی: 6553
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بناب_ علامه طباطبائی
امیرمحمد عینکی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی: 7473
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بناب_ علامه طباطبایی
میلاد نظایری
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی: 6523
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بناب_ علامه طباطبائی
امین سیفی ملکی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی: 6624
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بناب_ علامه طباطبائی
معصومه اسدی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی: 6395
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بناب_ فرزانگان
ریحانه حامدی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5722
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بناب_ فرزانگان
حدیثه رضائیان اسکوئی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5596
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بناب_ فرزانگان
یاسمن حامدی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5570
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بناب_ فرزانگان
5/30/2023 2:09:47 PM
Menu