مراغه

مراغه -


امیررضا بهارگوگانی
ششم دبستان - مراغه
میانگین تراز کانونی: 6975
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مراغه_ شهید بهشتی-تیزهوشان
رجا حشمتی
ششم دبستان - مراغه
میانگین تراز کانونی: 6486
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مراغه_ شهید بهشتی-تیزهوشان
امیرعباس جوادی
ششم دبستان - مراغه
میانگین تراز کانونی: 7120
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مراغه_ شهید بهشتی-تیزهوشان
مهیار ابراهیمی علویان
ششم دبستان - مراغه
میانگین تراز کانونی: 6712
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مراغه_ شهید بهشتی-تیزهوشان
امین مختاریان اصل
ششم دبستان - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5804
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مراغه_ شهید بهشتی-تیزهوشان
مبین ملایی
ششم دبستان - مراغه
میانگین تراز کانونی: 6581
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مراغه_ شهید بهشتی-تیزهوشان
فرناد عفتی
ششم دبستان - مراغه
میانگین تراز کانونی: 6610
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مراغه_ شهید بهشتی-تیزهوشان
رضا رساء
ششم دبستان - مراغه
میانگین تراز کانونی: 6307
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مراغه_ شهید بهشتی-تیزهوشان
علی دلیر
ششم دبستان - مراغه
میانگین تراز کانونی: 7185
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مراغه_ شهید بهشتی-تیزهوشان
کسری نژندعلی
ششم دبستان - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5930
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مراغه_ شهید بهشتی-تیزهوشان
برهان خیری روشتی
ششم دبستان - مراغه
میانگین تراز کانونی: 6156
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مراغه_ شهید بهشتی-تیزهوشان
احسان بهروزپور ورجوی
ششم دبستان - مراغه
میانگین تراز کانونی: 7346
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مراغه_ شهید بهشتی-تیزهوشان
علی مهاجر
ششم دبستان - مراغه
میانگین تراز کانونی: 6954
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مراغه_ شهید بهشتی-تیزهوشان
کارو شوکتی
ششم دبستان - مراغه
میانگین تراز کانونی: 6315
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مراغه_ شهید بهشتی-تیزهوشان
علی مستردی
ششم دبستان - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5394
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مراغه_ شهید بهشتی-تیزهوشان
مهدی سلیمانی
ششم دبستان - مراغه
میانگین تراز کانونی: 6453
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مراغه_ شهید بهشتی-تیزهوشان
محمدپارسا احمدی
ششم دبستان - مراغه
میانگین تراز کانونی: 6481
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مراغه_ شهید بهشتی-تیزهوشان
هومن حسین پورنوا
ششم دبستان - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5533
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مراغه_ شهید بهشتی-تیزهوشان
امیرحسین وحدانی
ششم دبستان - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5055
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مراغه_ شهید بهشتی-تیزهوشان
مهدی خورمهر
ششم دبستان - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5133
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مراغه_ شهید بهشتی-تیزهوشان
مهدی صدقی
ششم دبستان - مراغه
میانگین تراز کانونی: 6384
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مراغه_ شهید بهشتی-تیزهوشان
سینا عربی
ششم دبستان - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5665
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مراغه_ شهید بهشتی-تیزهوشان
رادین خدادادی
ششم دبستان - مراغه
میانگین تراز کانونی: 6506
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مراغه_ شهید بهشتی-تیزهوشان
6/7/2023 5:25:56 AM
Menu