تبريز

تبريز -


زهرا فتح اللهی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6704
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
زهرا منافی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 7167
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
سویل ترابی نبیل
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6551
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
مریم اسلامی فرد
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6985
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
آیسان رزاق نژاد حکم آبادی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6577
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
تینا صادقی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6696
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
یسنا صابرقراملکی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6787
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
امیرعلی کاظمیان اسفنجانی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 7335
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
ماهک سلمانی فرزانه
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 7061
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 5
آیلار هاشمی اصل
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6672
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
نازنین محمدی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6649
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 3
ثنا فرجی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6760
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
زهرا شفاعت قراملکی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6893
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
سینا ترابی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 7098
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
امیرمحمد میلانی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6823
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
آریانا رادفر
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6898
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
رضا محمود علیلو
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6833
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
امیرمحمد فرهنگی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6695
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
فراز آهور
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 7111
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
مانی امیداسعدی آذر
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6958
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
علی بهشتی بیرامی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 7542
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
پریچهر حقیقت منش
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6701
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
محمدامین دژبان کرجان
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6981
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
علی اصغر نوری کلجاهی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 4932
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
رضا گل بهار
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 7368
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
امیرحسین اسدی اسکندانی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6983
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
صدرا خالقی باویل
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 7364
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
امیر محمد کریمی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6686
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
میثم صالحی اطهر
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6697
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
نیل السادات پیمان
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6267
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
بیتا زمانی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6363
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 5
آیناز صفاری آقباش
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6688
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
صدرا علیمحمدی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6659
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
مهدی همای اقدم
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6758
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
سیده سارا پور میررضا سردروی نژاد
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6653
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 5
آتیلا چراغعلی زاده
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6687
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 5
ریحانه مونسی سردرودی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6431
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
آروین اصغری
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6759
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
شایان خلیلی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6179
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
علی پورحسن
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 7058
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
محمدمتین کرمی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6904
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
مهدی برادر یاوری
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6604
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
احسان ابراهیمی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5721
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
علی عطاری
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6976
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
ترنم احمدیه
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6371
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
مبینا حیدرپور
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 7000
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
سولماز سلیمانی ناولیقی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6540
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 5
علی رادمهر
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6341
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
عرشیا پاکباز
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6644
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
مهدی رحیمی اذر
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5312
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه5
سارا صادقی چوان
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 7227
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
آیسل جوادپور
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6222
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
مبینا ملائی قاضی جهانی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 7038
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
امیر محمد مرتضی پور
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6143
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
پارلا حاجی خدا زاده
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6700
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
سعید نوری قزلجه
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6286
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
محمدامین سلامت
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 7072
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
اشکان فضل حمیدی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6620
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
امیرحسین زاده خامنه
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6005
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه5
ژیار مرزنگ
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6138
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه5
محمدامین چینی فروش
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 7026
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
مهلا خاکپور
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6683
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
پانیذ خیری
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6630
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
علی جدیدی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6956
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
علی سیفی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6650
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
رضا غنی زاده اهری
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 7029
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه5
رضا عنصرودی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6570
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
شایان نوبهار
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6960
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
محمدمهدی نعمت یان کلاثور
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5554
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه5
محمد بنائی یگانه
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5893
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه5
علیرضا رحیمیان
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5653
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
فاطمه سلطانی الچین
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6410
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
امیررضا جسورقزلجه
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6535
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
ائلمان زینالی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6060
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
امیرحسین یگانه دیزج ور
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6634
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
محمدجواد پودارتچی اصل
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 7251
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
رادین نامدار
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6483
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
مهدی اخوان جعفر آباد
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6739
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
اسما مینائی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 7040
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 3
آیدین کیوانی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6516
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
سینا نائل قراملکی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 7553
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
پارسا مشتقی زنوز
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6633
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
امیرمحمد ناصری
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 7304
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
مهدی همایونی بخشایش
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6048
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
رسا خبازی اسکوئی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6586
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
امیرعلا بناگذار محمدی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 7030
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
پارسا پویافر
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 7355
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
پرهام تاری نژاد
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6953
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
ایلیا جسوری
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6838
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
مهدی چایچی راد
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6755
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
امیرمحمد قاسمی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6962
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
علی رضا چمیده
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6408
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
آرین فرج زاده معماری
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6765
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
محمد عیوض زاده خباز
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5520
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
امیر عیدی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6517
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه5
آردا علیپوران بنائی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 7109
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
امیرحسین پورمهدی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 7031
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
امیررضا ذاکری
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6264
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
آیسان آتشی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6205
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
نیما نورسی میلانی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5360
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
زهرا مظلومیان دینی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
عطا هادی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6562
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
برهان عشایری
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 7041
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
محمدصدرا فرشباف فکری
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5861
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
فاطمه بابازاده آوارسی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6945
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
امیررضا فلاحی نژادگلو
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 7115
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
مائده محسنی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5558
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 5
عرشیا مرندی زاده
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 7096
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
عطا نصیری قراجه
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6479
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
ثمین تابانی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6455
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
سما مختاری
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 7008
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
سپیده دوستعلی زاده
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6172
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 3
زهرا سعیدی فر
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6953
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
ثنا فیضی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5567
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
ایلیا رنجبری
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6610
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
اهورا تقی زادگان کلانتری
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 7177
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
محیا جعفری قریچه
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 7039
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
سبا پور قاسمی وحدت
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6689
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 5
فرشته امامی مقدم
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6815
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
اسما سادات نبوی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5233
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
مانی کامرانی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 7015
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
علی صادقی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6966
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
امیرعلی جوادپور
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6374
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
فاطمه عبد اله پور اقدم
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5912
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
محمدمبین مهام
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5548
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه5
امیرحسین بابائی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6623
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
محدثه صمدی قانع
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5825
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
علی جدیری دلال زاده
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6679
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
عسل آزادی سیر
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6602
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
علی عبداله پور
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 7077
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
مبینا نصیرزاده
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5802
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 3
حسین رضاپور
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6906
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه5
امیررضا دل پریش
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 7096
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
امیر محمد عبدی پور
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6476
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
امیر حسین جمالی ایلخچی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 7279
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
ایلیا وحدت خواه
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6761
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
مجتبی محمدی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6099
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
آیلین نادری گرگری
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6202
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
امیرحسین باقری
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 7310
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
علی احمدی حکم اباد
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6635
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
محمد امین مظاهر حاجی آقا
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6734
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
امیرمحمد جوادی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 7286
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
حدیث لطفی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6582
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
انیس موید نیا
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6455
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
سهند تورچی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5571
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
سانای پورمحمدی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6570
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 5
سجاد صاغری
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5968
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
صبا یاری سهرون
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6629
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
عاطفه محمد پور درشکی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6163
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 3
سعید وفادار
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6771
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
علی امیدوارافشرد
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6289
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه5
علی بخت دار
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6350
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه5
حسین سبزفروش اقدم
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 7006
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
حدیث کریمی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6580
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
پوریا خضرلوی اقدم
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6689
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
امیرمحمد والایی کرکان
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5534
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
6/7/2023 8:43:41 AM
Menu