نوشهر

نوشهر -


مهتا کیاکجوری
ششم دبستان - نوشهر
میانگین تراز کانونی: 6009
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
نوشهر_ فرزانگان
دانیال شفقت رودسری
ششم دبستان - نوشهر
میانگین تراز کانونی: 5781
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
چالوس_ شهید بهشتی
امیرحسین منتظری
ششم دبستان - نوشهر
میانگین تراز کانونی: 5563
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
چالوس_ شهید بهشتی
6/1/2023 9:40:40 AM
Menu