فريدون كنار

فريدون كنار -


بهنیا معصومی
ششم دبستان - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 6796
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بابل_ شهیدبهشتی
امیرحسین رمضانی
ششم دبستان - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 6130
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فريدون كنار_ خوارزمی
رادبه نصیری
ششم دبستان - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 6748
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بابل_ شهیدبهشتی
سید احمد کاشانی
ششم دبستان - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 5014
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فريدون كنار_ خوارزمی
ابوالفضل اسمعیل پور کریمی
ششم دبستان - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 4832
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فريدون كنار_ خوارزمی
امیرمحمد طالب نژاد
ششم دبستان - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 5884
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فريدون كنار_ خوارزمی
مبین اخوان
ششم دبستان - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 4891
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فريدون كنار_ خوارزمی
محمدمحراب یوسف نژاد
ششم دبستان - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 5060
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فريدون كنار_ خوارزمی
سید امیرعلی پورمهدی درزی
ششم دبستان - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 5721
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فريدون كنار_ خوارزمی
مانی یزدانی اصفهانی
ششم دبستان - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 5585
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فريدون كنار_ خوارزمی
6/4/2023 2:47:14 PM
Menu