بجنورد

بجنورد -


پرهام نصیری
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6274
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهيد بهشتي
سیدمحمد قاسمی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5567
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهيد بهشتي
علی تقی پور
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 7267
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
اشکان فرخ زادی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6808
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهيد بهشتي
محمد حسین پور
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6535
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
کتایون کاظمیان
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6548
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
زهرا اصولی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6459
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
فاطمه صحرایی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6671
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
فاطمه رجائی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5480
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه
نسترن آئینه بیگی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6224
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
نگار استادی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6238
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه
امیرحسین صفدری
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6017
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهيد بهشتي
امین مسکین
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5708
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهيد بهشتي
امیرمهدی فضائلی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6674
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهيد بهشتي
حسام الدین دلبری
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6496
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهيد بهشتي
امیرحسین جفاکش
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6765
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهيد بهشتي
پرهام برزوئی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 7075
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهيد بهشتي
سیدمهدی جعفرنیا
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6235
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهيد بهشتي
سیدرضا فاطمی نژاد
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5948
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهيد بهشتي
محمد علیزاده نیکنام
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6422
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهيد بهشتي
امیرمحمد نودهی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6144
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهيد بهشتي
میعاد صفایی راد
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5876
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهيد بهشتي
ایلیا مرادی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5746
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهيد بهشتي
ماهان نقویان
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6011
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهيد بهشتي
آرمین زورمند
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6408
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
مهدی سلطانی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 7067
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهيد بهشتي
امیرمحمد ایزانلو
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6524
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهيد بهشتي
حسن نیستانی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5891
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهيد بهشتي
محمد خانی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6103
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهيد بهشتي
شادمهر شجاعی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6140
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهيد بهشتي
فاطمه توزنده جانی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6215
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
باران بروشکی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 7259
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
سیده فائزه حسینی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5484
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه
فاطمه علیدادیان
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5143
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه
یگانه رضائی فرد
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6798
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
آرمیتا پهلوانی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6199
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه
مها حق بین
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5766
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه
سیده راحله آبتین
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6325
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
تینا پورآدینه
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6635
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
سیده فاطمه قدیمی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6560
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
نازنین احمدی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 7036
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
مریم هنرورسپاه
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5120
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه
فاطیما گردمردی جعفراباد
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5776
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
پریا حق بین
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5429
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
ضحی گلی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6249
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
سارا یوسفی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5867
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
آرمیتا ایمانی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6411
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
ستایش اکبرپور
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6399
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
آندیا سلطان زاده
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6524
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
نگار نیازی مقدم
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6168
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
کیمیا نظری
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5643
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه
نگار دولو
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5790
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
پریا حاج طالبی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5647
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه
تابان راجی نیا
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5689
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه
سیده راحمه سعیدیان
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6599
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
رامینا دارنده
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4838
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
غزل حضرتی کرکرق
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5627
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه
نیکتا وحیدی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6204
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
ساناز شاکری
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6472
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
فاطمه مجیدیان
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5600
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
نرگس غلامی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4935
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه
سیده ریحانه فیروزه
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6104
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه
تکتم باقرزاده
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5344
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه
فاطمه حسین پور
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5336
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
6/1/2023 5:07:49 AM
Menu