ايلام

ايلام -


بهار نوری
ششم دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی: 5804
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ايلام_ فرزانگان1
نازنین شاطری
ششم دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی: 6537
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ايلام_ فرزانگان1
سانیا جمشیدیان
ششم دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی: 6891
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ايلام_ فرزانگان1
آیلین آوی
ششم دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی: 6401
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ايلام_ فرزانگان1
آناهیتا ابراهیم بیگی
ششم دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی: 5743
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ايلام_ فرزانگان1
محدثه کرمی
ششم دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی: 6425
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ايلام_ فرزانگان1
نیایش مهدی زاده
ششم دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی: 6627
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ايلام_ فرزانگان1
مریم کوزادیان
ششم دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی: 5107
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ايلام_ فرزانگان1
مینا زرگوشی فر
ششم دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی: 7029
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ايلام_ فرزانگان1
پردیس مروتی
ششم دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی: 6047
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ايلام_ فرزانگان1
شیرین کاظم زاده
ششم دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی: 6185
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ايلام_ فرزانگان1
آیدا زهرایی
ششم دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی: 6054
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ايلام_ فرزانگان1
ستایش گنجی
ششم دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی: 5361
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ايلام_ فرزانگان1
صدف علی مرادی
ششم دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی: 6237
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ايلام_ فرزانگان1
6/7/2023 8:58:42 AM
Menu