زنجان

زنجان -


محمدصدرا کاوندی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 7142
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ بهشتی2
جواد محمدیان
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 7290
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ بهشتی2
مه تا عسگری
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6322
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان1
آیلین مقبولی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6339
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان1
امیررضا کمالی اقدم
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6832
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ بهشتی2
سینا افسری
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6559
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ بهشتی2
هلنا نجفی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6780
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان2
پارسا حیدری
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6231
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ بهشتی2
احسان دهقان
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6065
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ شهید بهشتی1
فاطمه میرزائی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6821
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان2
سامینا ظهیریان
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 7053
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان1
آرین وفادار
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6510
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ بهشتی2
کیانا متدین
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6555
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان2
محمدمتین رسولی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6822
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ شهید بهشتی1
علی عطا نجفی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5968
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ شهید بهشتی1
آهو اجلی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 7027
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان2
محمدامین مهدیخانی سرو جهانی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6868
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ شهید بهشتی1
علی سرابی میانجی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6345
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ بهشتی2
فاطمه نصیری
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6968
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان2
معصومه عزتی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6717
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان2
محمدامین منصوری زاده
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6089
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ بهشتی2
تارا معروف
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6729
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان2
فاطمه شاکر
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5838
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان1
حسین منتجبی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6070
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ بهشتی2
مبینا امینی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6678
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان1
سارا باقری
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6744
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان2
علی عزت شوکتی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6198
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ بهشتی2
مهنا میری
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6121
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان2
هلیا رضائی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6787
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان1
مهدی مظفری
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5365
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ شهید بهشتی1
عرفان سعادتی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5439
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ بهشتی2
مهنا احمدی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6190
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان2
مبینا بیات
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6198
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان2
علیرضا امانلو
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6645
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ شهید بهشتی1
عرفان امانلو
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 7088
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ شهید بهشتی1
الهه امانلو
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6919
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان2
امیرمهدی زنجانی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5980
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ شهید بهشتی1
یلدا سلیمانی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6278
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان1
عسل اشرفی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6616
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان2
مبین سلمانی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6095
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ بهشتی2
محمدامین ذبیحیان
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6750
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ شهید بهشتی1
ندا رشتچی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5638
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان2
امیررضا باقری
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5715
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ بهشتی2
صدرا عمارلو
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5977
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ شهید بهشتی1
پارسا شیروانی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5389
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ بهشتی2
امیرمحمد مقصودی خوشدل
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5692
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ شهید بهشتی1
پرهام محمدزاده
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6981
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ بهشتی2
محمدامین صادقی مقدم
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 7187
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ بهشتی2
ماندانا مدقالچی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6662
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان1
سیده آیلین مداحی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5746
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان1
الینا خالقی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6358
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان1
آیناز قاسمی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6766
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان2
فاطمه سنمار
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6353
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان1
هدیه علی محمدی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5680
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان1
نیلا طغری نگار
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6626
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان2
روژین قربانی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6340
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان2
باربد تقی زاده
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6930
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ بهشتی2
امیرمحمد حیدری
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6767
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ شهید بهشتی1
آنیتا قلی پور
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6760
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان1
پرهام واحدی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5742
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ شهید بهشتی1
ایلیا محمدی اصل
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5743
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ شهید بهشتی1
محمد سهرابی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5224
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ بهشتی2
محدثه میرزائی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6279
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان1
هلیا حاتمی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6413
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان1
زهرا آقاجانلو
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6357
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان2
سارا طاهری
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6597
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان2
مائده رضوی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5779
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان1
شایان حسینی منفرد
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6512
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ بهشتی2
محمدسالار احمدی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5710
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ شهید بهشتی1
بردیا داداش امیری
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6576
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ بهشتی2
احمدرضا توسلی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6544
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ بهشتی2
آتنا ناظری
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6214
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان1
امیرمحمد نوری
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5683
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ شهید بهشتی1
کیارش واردی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6109
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ بهشتی2
آرتین نصیری
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6194
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ شهید بهشتی1
آرتا امینی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5067
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ شهید بهشتی1
دانیال عبادی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6324
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ بهشتی2
محمدامین افشار
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6325
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ شهید بهشتی1
امیررضا مولائی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5914
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ شهید بهشتی1
فاطمه حنیفه لو
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5988
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان2
ریحانه حنیفه لو
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6446
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان2
امیررضا صفاریان
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6470
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ بهشتی2
محمدامین عارفی نژاد
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6123
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ شهید بهشتی1
محمدمهدی نبوی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6341
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ بهشتی2
سوگند علی همتی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6054
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان1
زهرا اسکندری
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6707
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان2
پردیس علیزاده
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6155
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان2
سیدمتین میرموسوی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5473
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ شهید بهشتی1
ایلیا حیدری
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5916
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ بهشتی2
کیمیا قاسملو
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6660
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان1
نازنین حسنی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5716
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان1
زهرا محمدزاده
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6185
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان2
سارینا قائمی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5033
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان1
مائده آدینه
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5399
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان2
علی گنج خانی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6160
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ بهشتی2
سحر میرلو
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5912
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان2
الهه امیری
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6187
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان1
محمدامین اوصالی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5495
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ شهید بهشتی1
یکتا افشاری
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5260
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان2
ملیسا بیگدلی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5467
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان1
آیدین علیزاده
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6361
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ بهشتی2
فاطمه محمدی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5898
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان2
محمدمانی معینی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زنجان_ بهشتی2
6/4/2023 3:23:28 PM
Menu