نمين

نمين -


سونیا جوادی آرپا تپه
ششم دبستان - نمين
میانگین تراز کانونی: 6084
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان-ناحیه 1
مهدی میرزایی
ششم دبستان - نمين
میانگین تراز کانونی: 5191
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان-ناحیه 1
6/2/2023 2:59:13 PM
Menu