فرخ شهر

فرخ شهر -


فاطمه زهرا دهقان
ششم دبستان - فرخ شهر
میانگین تراز کانونی: 7340
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهركرد_ فرزانگان شهرکرد
نادیا فاتحی
ششم دبستان - فرخ شهر
میانگین تراز کانونی: 6125
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهركرد_ راهنمایی دخترانه فرزانگان شهرکرد
علیرضا الهی
ششم دبستان - فرخ شهر
میانگین تراز کانونی: 5817
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهركرد_ دبيرستان شهيد بهشتي
رضا محسن پور
ششم دبستان - فرخ شهر
میانگین تراز کانونی: 6695
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهركرد_ دبيرستان شهيد بهشتي
نگار مقدس
ششم دبستان - فرخ شهر
میانگین تراز کانونی: 7108
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهركرد_ فرزانگان شهرکرد
5/29/2023 12:17:00 PM
Menu