تربت جام

تربت جام -


مصطفی احمدی لاجحی
ششم دبستان - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 6326
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تربت جام_ شهیدبهشتی
امیر طاها کاظمی
ششم دبستان - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 5975
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تربت جام_ شهیدبهشتی
فاطمه سارا ندایی
ششم دبستان - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 6175
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تربت جام_ شهیدبهشتی
پردیس فاضلی
ششم دبستان - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 5890
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تربت جام_ فرزانگان
6/7/2023 9:49:19 AM
Menu