سبزوار

سبزوار -


محمدامین دولت آبادی
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6805
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سبزوار_ طلایه داران
آرمیتا تشکری
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6628
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سبزوار_ فرزانگان
امیر عاقلی مقدم
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 7028
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سبزوار_ طلایه داران
ثمین فرمان بر
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6195
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سبزوار_ فرزانگان
فریما فردکریمی
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6616
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سبزوار_ فرزانگان
معین عنایتی مقدم
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6322
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سبزوار_ طلایه داران
ارشیا مشایخی منش
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5793
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سبزوار_ طلایه داران
هلیا بهزادفر
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6428
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سبزوار_ فرزانگان
محمدامین مهری
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6247
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سبزوار_ طلایه داران
حسین ابراهیمی زاده
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6444
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سبزوار_ طلایه داران
سیدسجاد رضوی رحمانی
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6324
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سبزوار_ طلایه داران
آیلین طلوعی
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 7001
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سبزوار_ فرزانگان
مهرشاد عطار
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6101
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سبزوار_ طلایه داران
علی اطهری مقدم
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6189
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سبزوار_ طلایه داران
مبینا افچنگی
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5499
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سبزوار_ فرزانگان
مهسا بروغنی
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6944
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سبزوار_ فرزانگان
محسن میری
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5488
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سبزوار_ طلایه داران
6/1/2023 9:09:43 AM
Menu