مشهد

مشهد -


ستایش سروش
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6688
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان3
ستایش ابراهیم زاده
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 7089
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان3
مبینا حسنی شایه
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6473
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان3
مینا شریعت پناه
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5270
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان3
سیده زهرا حسینی
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 4913
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان2
صبا نوید
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6422
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان3
نیلوفر خزاعی
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5593
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان1
صبا نجاتی
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6405
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان3
زهرا کرم پور
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6393
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان2
لعیا دربان خالصی
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6490
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان1
نیایش شادمان
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6705
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان1
یگانه غریب
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6793
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان1
فائزه علیزاده
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6840
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان1
دیانا قهرمان
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5766
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان1
فاطمه بلوچیان
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5796
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان3
عطیه امینی نغندر
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6304
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان2
مبینا چاوشی
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6414
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان1
بهار امیریان
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6276
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان3
آیسا مستمع
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6690
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان2
فائزه غفاریان حسینی
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6924
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان1
عسل جانام
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6322
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان1
ریحانه صفریان
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6249
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان3
غزل زارع
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6182
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان1
مریم خواستار
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6985
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان1
نوژان هاشمی
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6834
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان2
آوا یکتا
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5944
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان1
رضوان رحمتی جنید اباد
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6305
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان3
6/4/2023 2:07:43 PM
Menu