اراك

اراك -


محمدرضا سلیم پور
ششم دبستان - اراك
میانگین تراز کانونی: 6128
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اراك_ علامه حلی ناحیه 2
امیرمهدی اسدی
ششم دبستان - اراك
میانگین تراز کانونی: 6368
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اراك_ علامه حلی ناحیه 2
علی فراهانی
ششم دبستان - اراك
میانگین تراز کانونی: 6619
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اراك_ علامه حلی ناحیه 2
علی بیات
ششم دبستان - اراك
میانگین تراز کانونی: 6759
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اراك_ علامه حلی ناحیه 1
محمدحسین چگینی
ششم دبستان - اراك
میانگین تراز کانونی: 5891
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اراك_ علامه حلی ناحیه 2
6/7/2023 6:19:56 AM
Menu