قروه

قروه -


ستایش مستوفی
ششم دبستان - قروه
میانگین تراز کانونی: 6892
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قروه_ فرزانگان
هلیا مرادپور
ششم دبستان - قروه
میانگین تراز کانونی: 7110
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قروه_ فرزانگان
فاطیما مخدومی
ششم دبستان - قروه
میانگین تراز کانونی: 5931
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قروه_ فرزانگان
آرین قادری
ششم دبستان - قروه
میانگین تراز کانونی: 6932
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قروه_ احمدی روشن
نرگس آزادی منش
ششم دبستان - قروه
میانگین تراز کانونی: 5831
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قروه_ فرزانگان
متین مخدومی
ششم دبستان - قروه
میانگین تراز کانونی: 6888
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قروه_ احمدی روشن
علیرضا فعله گری
ششم دبستان - قروه
میانگین تراز کانونی: 6437
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قروه_ احمدی روشن
نیلوفر رسولی
ششم دبستان - قروه
میانگین تراز کانونی: 7066
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قروه_ فرزانگان
کیان حیدری
ششم دبستان - قروه
میانگین تراز کانونی: 4907
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قروه_ احمدی روشن
سهیل حیدری شایگان
ششم دبستان - قروه
میانگین تراز کانونی: 5751
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قروه_ احمدی روشن
درسا دهقانی
ششم دبستان - قروه
میانگین تراز کانونی: 5748
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قروه_ فرزانگان
محمد سینا ضیائی
ششم دبستان - قروه
میانگین تراز کانونی: 6168
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قروه_ احمدی روشن
محسن قنبری
ششم دبستان - قروه
میانگین تراز کانونی: 6835
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قروه_ احمدی روشن
6/3/2023 7:13:28 PM
Menu