شهربابك

شهربابك -


سامی مرادی
ششم دبستان - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 6141
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهربابك_ استعدادهای درخشان
پویا قاسمی میمندی
ششم دبستان - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5879
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهربابك_ استعدادهای درخشان
محمدحسین ابراهیمی میمند
ششم دبستان - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 6397
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهربابك_ استعدادهای درخشان
امیرحسین عباسی ریسه
ششم دبستان - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 6251
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهربابك_ استعدادهای درخشان
علی اکبر سلیمانی
ششم دبستان - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 6094
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهربابك_ استعدادهای درخشان
محمدحسین کافی
ششم دبستان - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 7101
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهربابك_ استعدادهای درخشان
ابوالفضل سعیدفر
ششم دبستان - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 6590
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهربابك_ استعدادهای درخشان
اسماعیل امین پور
ششم دبستان - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 6249
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهربابك_ استعدادهای درخشان
امیررضا استبرقی
ششم دبستان - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 6955
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهربابك_ استعدادهای درخشان
امیرحسین زین الدینی میمند
ششم دبستان - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 6309
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهربابك_ استعدادهای درخشان
علیرضا ریاحی مدوار
ششم دبستان - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 7172
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهربابك_ استعدادهای درخشان
محمد تقی زاده ندیکی
ششم دبستان - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 6385
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهربابك_ علامه حلی
علیرضا سالاری
ششم دبستان - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5739
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهربابك_ استعدادهای درخشان
عرفان قدمی شهربابک
ششم دبستان - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 6067
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهربابك_ استعدادهای درخشان
محسن محمدی کمسرخ
ششم دبستان - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5702
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهربابك_ استعدادهای درخشان
علیرضا محمودی
ششم دبستان - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 6425
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهربابك_ استعدادهای درخشان
محمدمهدی اسدی کرم
ششم دبستان - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 6237
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهربابك_ استعدادهای درخشان
پویا خدایاری
ششم دبستان - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5816
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهربابك_ استعدادهای درخشان
ساجد اسمعیلی آبدر
ششم دبستان - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 6740
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهربابك_ استعدادهای درخشان
علیرضا استبرقی
ششم دبستان - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 6037
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهربابك_ استعدادهای درخشان
6/4/2023 2:09:39 PM
Menu