باغستان

باغستان -


محدثه آقائی عطالو
ششم دبستان - باغستان
میانگین تراز کانونی: 5839
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهريار_ فرزانگان
ابوالفضل مددی
ششم دبستان - باغستان
میانگین تراز کانونی: 6309
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
باغستان_ دارالفنون
6/4/2023 1:54:01 PM
Menu