شهريار

شهريار -


مائده حاجی محمدی
ششم دبستان - شهريار
میانگین تراز کانونی: 6643
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهريار_ فرزانگان
مبینا خوش کام
ششم دبستان - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5939
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهريار_ فرزانگان
فاطمه ندری
ششم دبستان - شهريار
میانگین تراز کانونی: 7254
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهريار_ فرزانگان
ستایش سیفی شیردار
ششم دبستان - شهريار
میانگین تراز کانونی: 6664
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهريار_ فرزانگان
حسنا بهرامی دونچالی
ششم دبستان - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5930
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهريار_ فرزانگان
فاطمه دره زرشکی
ششم دبستان - شهريار
میانگین تراز کانونی: 6237
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهريار_ فرزانگان
یسنا ولی
ششم دبستان - شهريار
میانگین تراز کانونی: 6291
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهريار_ فرزانگان
زهرا قهاری
ششم دبستان - شهريار
میانگین تراز کانونی: 6631
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهريار_ فرزانگان
زهرا شش یکانی
ششم دبستان - شهريار
میانگین تراز کانونی: 7065
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهريار_ فرزانگان
فاطمه قریشی امین
ششم دبستان - شهريار
میانگین تراز کانونی: 6325
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهريار_ فرزانگان
آیسان علمداری
ششم دبستان - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5632
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهريار_ فرزانگان
عسل علیزاده
ششم دبستان - شهريار
میانگین تراز کانونی: 6383
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهريار_ فرزانگان
6/1/2023 5:46:42 AM
Menu