حويق

حويق -


مبینا نوبخت
نهم - حويق
میانگین تراز کانونی: 6572
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :44
تيزهوشان
تالش_ فرزانگان
عرفان آب رون
نهم - حويق
میانگین تراز کانونی: 4686
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :42
تيزهوشان
تالش_ میرزاکوچک
آیدا محمدی
نهم - حويق
میانگین تراز کانونی: 5002
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :33
نمونه دولتي
آستارا_ فرندخت
نادیا یعقوبی بقر آباد
نهم - حويق
میانگین تراز کانونی: 4367
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
آستارا_ فرندخت
محمد رضا کیومرثی
نهم - حويق
میانگین تراز کانونی: 6659
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
تالش_ میرزاکوچک
امیر حسین راسخی
نهم - حويق
میانگین تراز کانونی: 4580
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
آستارا_ شهید مرحبا
پریا کاویانی پور
نهم - حويق
میانگین تراز کانونی: 5000
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
آستارا_ فرندخت
فاطمه پور مند
نهم - حويق
میانگین تراز کانونی: 4974
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
آستارا_ فرندخت
مبینا پورعلی
نهم - حويق
میانگین تراز کانونی: 6005
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
تالش_ فرزانگان
نیلوفر راضی
نهم - حويق
میانگین تراز کانونی: 4338
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
آستارا_ فرندخت
5/29/2023 1:34:08 PM
Menu