صومعه سرا

صومعه سرا -


محمدرضا عربانی مستقیم
نهم - صومعه سرا
میانگین تراز کانونی: 5970
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :73
تيزهوشان
رشت_ میرزاکوچک 2
صبا حبیبی
نهم - صومعه سرا
میانگین تراز کانونی: 5978
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :58
تيزهوشان
رشت_ فرزانگان
ایمان رضائی چمنی
نهم - صومعه سرا
میانگین تراز کانونی: 5920
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :57
نمونه دولتي
فومن_ امام جعفر صادق(ع)
آرمان جوان سخاوت پیشخانی
نهم - صومعه سرا
میانگین تراز کانونی: 6608
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :40
تيزهوشان
رشت_ میرزاکوچک 2
سودا صادقی بور کهیم
نهم - صومعه سرا
میانگین تراز کانونی: 6454
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :35
نمونه دولتي
صومعه سرا_ فاطمه زهرا (س)
سارا بشری گورابزرمخی
نهم - صومعه سرا
میانگین تراز کانونی: 5076
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :35
نمونه دولتي
صومعه سرا_ فاطمه زهرا (س)
مصطفی جوان مشعوف
نهم - صومعه سرا
میانگین تراز کانونی: 6127
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
رشت_ دکترمعین
نیوشا داورپناه طهارمی
نهم - صومعه سرا
میانگین تراز کانونی: 6112
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
صومعه سرا_ فاطمه زهرا (س)
محمد رضا اصغری هنده خاله
نهم - صومعه سرا
میانگین تراز کانونی: 4873
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
فومن_ امام جعفر صادق(ع)
مریم مدحی تمرین
نهم - صومعه سرا
میانگین تراز کانونی: 5643
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
صومعه سرا_ فاطمه زهرا (س)
فاطمه عباسی ندامانی
نهم - صومعه سرا
میانگین تراز کانونی: 5578
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
صومعه سرا_ فاطمه زهرا (س)
راضیه یوسفی سنگجوئی
نهم - صومعه سرا
میانگین تراز کانونی: 6345
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
صومعه سرا_ فاطمه زهرا (س)
مرضیه باخدای مرکیه
نهم - صومعه سرا
میانگین تراز کانونی: 4704
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
صومعه سرا_ فاطمه زهرا (س)
سروناز عادلی کودهی
نهم - صومعه سرا
میانگین تراز کانونی: 5529
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
صومعه سرا_ فاطمه زهرا (س)
مهروز حقیقت پناه
نهم - صومعه سرا
میانگین تراز کانونی: 5150
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
صومعه سرا_ فاطمه زهرا (س)
مریم باقری خواه صومعه سرائی
نهم - صومعه سرا
میانگین تراز کانونی: 4400
سابقه کانونی : از اسفند
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
صومعه سرا_ فاطمه زهرا (س)
عرفان فلاح بلند طبع
نهم - صومعه سرا
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : از ارديبهشت
تعداد آزمون :1
نمونه دولتي
فومن_ امام جعفر صادق(ع)
6/5/2023 7:35:43 AM
Menu